Taakgroep ZWO

De taakgroep ZWO heeft een jaardoel voor het kerkelijk jaar.
Tevens ondersteunt ZWO via de Zendingsbus projecten.

Voor het jaar 2020 hebben we als project:
Braille Bijbels voor blinden in Ghana, ondersteund door het NBG.
Tijdens de 7 weken tussen Pasen en Pinksteren zullen we u informeren en meenemen in de wereld van blinden.
Wij rekenen op uw blijk van medeleven in gebed en steun in financiële zin voor onze medemensen in hun moeilijke omstandigheden.

ZWO organiseert de inzameling van 'De Voorhof Kerk in Actie'  (voorheen MDA),
onderhoudt contact met Amnesty Woudenberg en verzendt Paasgroeten aan Nederlandse gevangenen in binnen en buitenland.
De verspreiding van de kaarten wordt dit jaar (2020) verzorgd door PKN.

Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd om geld op te halen. 
logo ZWO 

Wat eerder de Zendingscommissie was, heet nu ZWO in onze gemeente.
Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Deze 3 begrippen zijn vaak lastig van elkaar te onderscheiden.

Zending:
In de Bijbel komen we op velen plaatsen oproepen tot zending tegen. Deze oproepen vinden we in het Nieuwe Testament. Het begrip zending heeft al heel oude papieren.
Zending heeft in de loop der tijd een verandering ondergaan. Bij zending denken we vaak aan zendelingen die vanuit Nederland naar Indonesië of Afrika werden gezonden. We vergeten vaak dat de kerk in Nederland ook ontstaan is door zending en dat onze huidige samenleving op dit moment opnieuw om zending vraagt. De zending in de wereld is veranderd van eenrichtingsverkeer naar wederkerigheid.

Werelddiaconaat:
Werelddiaconaat is een onderdeel van de diaconale opdracht van de gemeente. Het is de diaconale taak buiten de landsgrenzen. Het is duidelijk dat er in de wereld veel nood is. De kerk kan en mag zich daar niet voor afsluiten. Barmhartigheid / Gerechtigheid / Bevrijding zijn hierbij de belangrijke Bijbelse kernwoorden.

Ontwikkelingssamenwerking:
De term ontwikkelingssamenwerking komt niet uit het kerkelijke begrippenkader. Het is een term die vooral vanuit de overheid gebruikt werd en wordt. De kerk is echter vaak een belangrijke schakel in de uitvoering hiervan. Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking lopen dan ook vaak door elkaar heen.

De taakgroep ZWO is een doorgeefluik. Vanuit het kerkelijk bureau van de PKN, de media, andere organisaties en de gemeente wordt zij gevoed. Het is ons doel om de gemeente te informeren, te communiceren over de nood in de wereld met als doel om (financiële en morele) steun te verkrijgen om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan het mens zijn in onze wereld. ZWO wil bijdragen om met samenwerking in de gemeente, en interessante activiteiten voor de gemeente, aandacht en steun te verkrijgen.

Wilt u bijdragen in woord of daad dan bent u hiervoor van harte uitgenodigd.

Samenstelling en adressen Taakgroep ZWO

Functie Naam Tel.nr. E-mail
Voorzitter  Gerrit Jan Busser 06 203 03 516 zwo [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
ZWO Diaken Evert van Asselt 06 538 01 118 zwo [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Secretaris Anja van Asselt 06 406 67 208 anjavanasselt [apenstaartje] gmail.com
Penningmeester Jan Holl 06 101 26 522 penningmeester.diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
lid Pieter Koekkoek    
lid Peter Wildschut 06 146 44 181  
lid Ronald Maijen    

Bankrekening: NL04RABO0372402674 t.n.v. Diaconie De Voorhof.
 

Financieel

ZWO is een 'doorgeefluik' en collectes/giften worden zo snel mogelijk, na afloop van een vooraf vastgesteld project 'doorgestort'. Elk jaar wordt eind december vastgesteld of gelden voor een deel overgeheveld moeten worden naar een doel dat 'doorloopt' tot in het nieuwe jaar.

Jaar 2019

1225 Saldo Bankrekening € 06.132

Afdracht projecten 2019
Overhevelen van jaar 2019 naar jaar 2020 € 1.877. Dit bedrag is toegevoegd aan project braillebijbels Ghana.
In 2019 is aan collectes/giften in totaliteit € 17.280 afgedragen:
€ 13.302 = project straatkinderen in Medellin Colombia,
€ 01.878 = 2x € 939 aan project Kameroen en Bangladesh,
€ 02.100 = 3x € 700 aan project help Venezolaanse vluchtelingen, hulp aan mensen zonder papieren en Home for Hope.

Jaar 2018

1225 Saldo Bankrekening € 10.413

Afdracht projecten 2018
Overhevelen van jaar 2018 naar jaar 2019 € 2.942. Dit bedrag is in 2019 voor een deel toegevoegd aan projecten in Kameroen, Bangladesh en Colombia. In 2018 is aan collectes/giften in totaliteit € 19.457 afgedragen:
€ 2.550 = Stichting Hart voor Moldavie,
€ 5.004 = Steun voor Kwetsbare gezinnen in Oeganda,
€ 3.146 = Stichting Bulami,
€ 8.757 = 3x € 2.289 en 2x € 1.095 aan vijf projecten kerk in Actie.