Taakgroep ZWO

Actueel project 

Onderhanden.

Komend project 

Onderhanden.

Afgeronde projecten 

Hulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon, Jordanië en Irak. (tussen Pasen en Pinsteren 2022)  

Hulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon, Jordanië en Irak. 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. De economische en politieke crisis maken dat steeds meer inwoners van Libanon moeite hebben om rond te komen. Voor Syrische vluchtelingen is het extra moeilijk werk te vinden en inkomen te vergaren: zij mogen officieel alleen in de landbouw, bouw of schoonmaak werken. Veel vluchtelingen werken daarom in het informele circuit, tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden. Bovendien zoeken ook steeds meer Libanezen uit wanhoop hun toevlucht tot deze informele baantjes. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Deze hulp bestaat uit ondersteuning met opleidingen en trainingen om een eigen bedrijf op te zetten, zoals de navolgende programma’s. 

Libanon: opleiding Thuiszorg 
Omdat de vraag naar goed opgeleid personeel in de thuis-, medische en ouderenzorg in Libanon sterk toeneemt, mogen Syrische vluchtelingen nu ook in deze sector werken. Daarom heeft partnerorganisatie MECC een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen in thuiszorg en eenvoudige medische zorg. In 20 dagen, waarvan 5 praktijkdagen, krijgen zij les in basisgezondheidszorg, communicatieve vaardigheden en kind- en ouderenzorg en mentale gezondheid. MECC organiseert daarnaast sociale activiteiten voor deelnemers, voornamelijk vrouwen, om het onderlinge contact te bevorderen. Tot nu vinden mensen die in het verleden een vergelijkbare training volgden, snel een baan. 

Jordanië en Irak: opzetten eigen bedrijf 
In Jordanië en Irak helpen diverse partnerorganisaties Syrische vluchtelingen en lokale families bij het weer of verder opbouwen van hun eigen bedrijf. Veel vluchtelingen hadden in Syrië een eigen onderneming, en partnerorganisaties van Kerk in Actie helpen hen om in Jordanië of Irak een nieuwe start te maken als ondernemer. Deze partners helpen niet alleen Syrische vluchtelingen, maar ook verarmde Jordaniërs. De werkloosheid in Jordanië is hoog, vooral onder jongeren. Door Syrische vluchtelingen en verarmde lokale ondernemers te helpen weer een bedrijf op te zetten, wil het project ook de werkgelegenheid aanwakkeren. Syrische vluchtelingen en verarmde Jordaanse ondernemers die opnieuw een onderneming willen starten of deze uitbreiden, kunnen hun plan voorleggen aan de partners. Wordt hun plan goedgekeurd, dan volgen zij een business bootcamp om hun ondernemingsvaardigheden een boost te geven en krijgen zij een lening om hun bedrijf op te zetten onder de voorwaarde dat zij minstens vijf andere mensen in dienst nemen binnen één of anderhalf jaar. 

Adventsproject samenwerking ZWO en Diaconie: 'Geef licht aan vluchtelingkinderen in Griekenland' (2021)

ZWO en Diaconie in de Adventstijd: Op 28 november breekt de Adventstijd aan. Dit jaar vragen de Diaconie en ZWO in deze Adventstijd uw aandacht voor het project ‘Geef Licht´ van Kerk in Aktie. De aktie ‘Geef Licht’ wordt al een aantal jaren gehouden en dit jaar gaat de opbrengst naar het project ‘Vluchtelingenkinderen in Griekenland’. Wereldwijd zijn er meer dan 82 miljoen mensen op de vlucht. Kerk in Actie zet zich samen met lokale kerken en partners in om vluchtelingen overal ter wereld hulp te bieden: in hun land van herkomst, tijdens hun vlucht en in Nederland. De komende periode staan vluchtelingenkinderen in Griekenland centraal. “Hun situatie is zo urgent,” zegt De Groot van Kerk in Aktie. “We geloven dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. Op de eerste Adventszondag 28 november zal er een speciaal mini-magazine worden uitgedeeld bij de uitgang. Hierin kunt u meer lezen over de absolute noodzaak van deze aktie. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee? In de Adventstijd staat de bekende melkbus weer in de hal van de kerk. Ook tijdens de momenten dat de kerk open is, kunt u uw bijdrage in de bus doen. Mocht u niet naar de kerk kunnen komen, kunt u een bijdrage overmaken op de rekening van de Diaconie (IBAN NL45 RABO 0382 4662 68 t.n.v. Diaconie De Voorhof o.v.v. Vluchteling)

‘Een beter inkomen voor Javaanse boeren Indonesië' (2021)

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via onze samenwerking met Kerk in Actie een beter inkomen! Het projectperiode start met Pasen en eindigt met Pinksteren, zoals u van ons gewend bent. Meer informatie over het project in de Schakel van april en de komende zondagsbrieven.

'Noodhulp India' (2020)

Rond de zomervakantie en najaar 2020 is actie gevoerd voor noodhulp aan India vanwege de zorgwekkende situatie door het coronavirus met veel besmettingen. Toen India eind maart 2020 in lockdown ging, raakten honderden miljoenen mensen in ieder geval tijdelijk hun inkomsten kwijt. Vooral voor de onaanraakbaren, ook wel kastelozen of Dalits genoemd, zijn de gevolgen ingrijpend. Ze kunnen zelf niet in hun noodzakelijke levensonderhoud voorzien. Onze broeder Raju en zuster Shanti in Zuid India (ZWO sanitair project - 2015) hebben hun uiterste best gedaan om deze zeer kwetsbare groep medemensen te helpen door het verstrekken van basisvoeding en het aanleggen van schoonwater - en sanitaire voorzieningen. Uiteindelijk is er maar liefst een bedrag van ongeveer EUR 5.200 aan giften ontvangen, waarmee veel gezinnen geholpen konden worden. Een fantastisch bedrag waar we uiteraard heel erg dankbaar voor zijn! Mede namens onze contactpersonen in India heel erg bedankt voor uw bijdragen! Hier de vertaalde nieuwsbrief van Raju die we recentelijk mochten ontvangen.

'Braille Bijbels voor blinden in Ghana' (2020)

Tijdens de 7 weken tussen Pasen en Pinksteren namen we u mee in de wereld van blinden. Wij rekenden op uw blijk van medeleven in gebed en steun in financiële zin voor onze medemensen in hun moeilijke omstandigheden. En niet zonder resultaat. In de moeilijke periode om u te bereiken in coronatijd lukte het wonderwel via de digitale nieuwsbrieven bij de zondagbrieven, de powerpoints bij de kerkuitzendingen en de nieuwe wjjze van collecteren per app. om ruim EUR 5.400 bij elkaar te krijgen. Dit bedrag is vervolgens overgemaakt naar het NBG (Nederlands Bijbel Genootschap, goed voor 540 bijbels. Mede namens NBG hartelijk dank voor de bijdragen!

Algemene Informatie

ZWO organiseert de inzameling van 'De Voorhof Kerk in Actie'  (voorheen MDA),
onderhoudt contact met Amnesty Woudenberg en verzendt Paasgroeten aan Nederlandse gevangenen in binnen en buitenland.
De verspreiding van de kaarten werd dit jaar (2020) verzorgd door PKN, mede door de coronabeperkingen.
Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd om geld op te halen. 
logo ZWO 

Wat eerder de Zendingscommissie was, heet nu ZWO in onze gemeente.
Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Deze 3 begrippen zijn vaak lastig van elkaar te onderscheiden.

Zending:
In de Bijbel komen we op velen plaatsen oproepen tot zending tegen. Deze oproepen vinden we in het Nieuwe Testament. Het begrip zending heeft al heel oude papieren.
Zending heeft in de loop der tijd een verandering ondergaan. Bij zending denken we vaak aan zendelingen die vanuit Nederland naar Indonesië of Afrika werden gezonden. We vergeten vaak dat de kerk in Nederland ook ontstaan is door zending en dat onze huidige samenleving op dit moment opnieuw om zending vraagt. De zending in de wereld is veranderd van eenrichtingsverkeer naar wederkerigheid.

Werelddiaconaat:
Werelddiaconaat is een onderdeel van de diaconale opdracht van de gemeente. Het is de diaconale taak buiten de landsgrenzen. Het is duidelijk dat er in de wereld veel nood is. De kerk kan en mag zich daar niet voor afsluiten. Barmhartigheid / Gerechtigheid / Bevrijding zijn hierbij de belangrijke Bijbelse kernwoorden.

Ontwikkelingssamenwerking:
De term ontwikkelingssamenwerking komt niet uit het kerkelijke begrippenkader. Het is een term die vooral vanuit de overheid gebruikt werd en wordt. De kerk is echter vaak een belangrijke schakel in de uitvoering hiervan. Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking lopen dan ook vaak door elkaar heen.

De taakgroep ZWO is een doorgeefluik. Vanuit het kerkelijk bureau van de PKN, de media, andere organisaties en de gemeente wordt zij gevoed. Het is ons doel om de gemeente te informeren, te communiceren over de nood in de wereld met als doel om (financiële en morele) steun te verkrijgen om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan het mens zijn in onze wereld. ZWO wil bijdragen om met samenwerking in de gemeente, en interessante activiteiten voor de gemeente, aandacht en steun te verkrijgen.

Wilt u bijdragen in woord of daad dan bent u hiervoor van harte uitgenodigd.

Samenstelling en adressen Taakgroep ZWO

Functie Naam Tel.nr. E-mail
Voorzitter       
ZWO Diaken Ronald Maijen 06 172 96 486 zwo [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Secretaris Anja van Asselt 06 406 67 208 anjavanasselt [apenstaartje] gmail.com
Penningmeester Herman Engel    
lid Pieter Koekkoek    
lid Peter Wildschut 06 146 44 181 peter.wildschut [apenstaartje] casema.nl
lid Jolanda Radstaake 06 11249073 jolandaradstaake [apenstaartje] kpnplanet.nl

Bankrekening: NL04RABO0372402674 t.n.v. Diaconie De Voorhof.

Financieel

ZWO is een 'doorgeefluik' en collectes/giften worden zo snel mogelijk, na afloop van een vooraf vastgesteld project 'doorgestort'. Elk jaar wordt eind december vastgesteld of gelden voor een deel overgeheveld moeten worden naar een doel dat 'doorloopt' tot in het nieuwe jaar.

Jaar 2022

1225 Saldo bankrekening € 3.255,03 per 30 08 2022

Afdracht projecten 2022 
In 2022 is aan collectes/giften in totaliteit € 11.950 afgedragen:
€ 11.000 = Project creëren banen Syr. vluchtelingen in Libanon, Jordanië en Irak
€      950 = Project Bethel Children Home,  India

Jaar 2021 

1225 Saldo bankrekening  € 4.908 per 31 12 2021

Afdracht projecten 2021 
In 2021 is aan collectes/giften in totaliteit € 9.450 afgedragen:
€ 9.000 = Een beter inkomen voor Javaanse boeren’ (Indonesië)
€   450 = Noodhulp India (nagekomen giften project 2020)

Jaar 2020

1225 Saldo bankrekening € 2.413 per 31 12 2020

Afdracht projecten 2020
In 2020 is aan collectes/giften in totaliteit € 12.832 afgedragen:
€ 1.100 = Kerk In Actie, Bijbel competitie stimuleert Bijbellezen in Egypte,
€ 1.100 = Kerk in Actie, De kracht van Bijbelverhalen in Golfstaten,
€ 5.432 = NBG braille Bijbels Ghana,
€ 5.200 = Noodhulp India.

Jaar 2019

1225 Saldo Bankrekening € 6.132

Afdracht projecten 2019
Overhevelen van jaar 2019 naar jaar 2020 € 1.877. Dit bedrag is toegevoegd aan project braillebijbels Ghana.
In 2019 is aan collectes/giften in totaliteit € 17.280 afgedragen:
€ 13.302 = project straatkinderen in Medellin Colombia,
€ 01.878 = 2x € 939 aan project Kameroen en Bangladesh,
€ 02.100 = 3x € 700 aan project help Venezolaanse vluchtelingen, hulp aan mensen zonder papieren en Home for Hope.

Jaar 2018

1225 Saldo Bankrekening € 10.413

Afdracht projecten 2018
Overhevelen van jaar 2018 naar jaar 2019 € 2.942. Dit bedrag is in 2019 voor een deel toegevoegd aan projecten in Kameroen, Bangladesh en Colombia. In 2018 is aan collectes/giften in totaliteit € 19.457 afgedragen:
€ 2.550 = Stichting Hart voor Moldavie,
€ 5.004 = Steun voor Kwetsbare gezinnen in Oeganda,
€ 3.146 = Stichting Bulami,
€ 8.757 = 3x € 2.289 en 2x € 1.095 aan vijf projecten kerk in Actie.