Liturgische bloemschikkingen 2021-2022

Toelichting bij de schikking in de Gedachtenisdienst

zondag 20 november 2022

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is er een schikking ter gedachtenis aan de gemeenteleden, die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen.
Het is een gedenken, een herinneren aan hen die ons zijn voorgegaan op weg naar het Vaderhuis. Een zoeken naar gezamenlijke verbondenheid en troost in het noemen van de namen en het aansteken van een kaars voor iedere overledene.

De liturgische kleur is groen en wit. Groen, de kleur van Gods trouw aan de mensen en van Leven en Toekomst. Wit, de kleur van liefde, reinheid en van uitkijken naar het Nieuwe Leven.

In de schikking is een schaal met water geplaatst met daarin een fontein van groen gras, verwijzend naar de bron van waaruit alle leven ontstaat. Ook verwijzend naar de doop, die wij ontvingen bij het begin van ons leven.
Vanaf de bron lopen witte linten naar witte rozen, die op hun beurt weer verbonden zijn met een witte kaars, verbeeldend de mensen die ons zijn voorgegaan, bloeiend in Zijn licht.
Lange lijnen witte en lila linten lopen naar de Paaskaars als teken van Gods verbondenheid en trouw met de mens.
Achter de schikking staat een palmblad met een hoge witte brandende kaars, als teken van Gods Licht en Opstanding.

 

Woorden bij de schikking

Leven
vanuit de bron
aangeraakt door Uw adem

Een leven geleefd
opgenomen
in de Eeuwigheid

In leven en sterven
verbonden
met het stralend Licht
van de
Opstanding.

Dankdag

2 november 2022

Woorden bij het Kunstwerk in de Pinksterdienst

Thema: We zijn een tempel voor de Heilige Geest

LIturgische bloemschikking 1e advent
  • De tempel is de plaats waar je God ontmoet, niet alleen maar ook samen met anderen.
  • De Heilige Geest is Gods vorm, die gebruik kan maken van ons als tempel.

Natuurlijk kennen wij ‘de Drie Eenheid’: Vader, Zoon en Heilige Geest.
En ook bestaat een tempel doorgaans ook uit drie delen: De Voorhof, het Heilige en het Heilige der heiligen.
Dat gaf mij de ruimte om ook mijzelf als driedelige tempel te bekijken.

Een zeer belangrijke opdracht aan ons is “omzien naar elkaar”. Dat is volgens mij een deel van het fundament van de tempel.

Ik heb dat vorm gegeven in het silhouet van enkele huisjes.

Als je de woorden van de bijbel overdenkt, geef je ruimte aan de Heilige Geest in mij als tempel.

Ik heb dat vorm gegeven in het silhouet van een hoofd.

Paulus geeft aan dat het lichaam letterlijk een tempel is waar je zuinig op moet zijn.

Ik heb dat vorm gegeven in het silhouet van een hart.

En zie daar, mijn tempel…………het resultaat van mijn overdenkingen:
Niet drie delen, maar vier delen in één beeld gevat.

Met de Heilige Geest niet tastbaar, maar wel aanwezig.

Kees Brandenburg.

Toelichting bij de schikking op 1e Pinksterdag

zondag 5 juni 2022

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

De liturgische kleur op deze zondag is rood.

De kleur van liefde, vuur en warmte: de kleur van de Heilige Geest. De schikking is in dezelfde schaal en hoge vaas gemaakt als met Hemelvaart

In de hoge vaas is nu gloriosa geplaatst. Ranke rood met gele bloemen, die uitwaaieren en zo de uitstorting van de Heilige Geest verbeelden. Aan de voet van de hoge vaas is een schikking gemaakt van rode en geel/oranje rode rozen, met daartussen (houten) vlammen, gele vrouwenmantel, hostabladeren en diverse rode bloemen.

Ze stellen de vlammen en het vuur voor. De groene grashalmen verbeelden het waaien van de wind. Het vuur van de Heilige Geest zet mensen in vuur en vlam.

 

Woorden bij de schikking

Jezus maakt
zijn belofte
van Hemelvaart
waar
met Pinksteren.

De Heilige Geest
komt over de mensen
Tongen van vuur
zet mensen
in vuur en vlam.

Het verwarmt,
het geeft geestdrift,
moed en inspiratie
om op weg
te gaan.

Toelichting bij de schikking op Hemelvaartsdag

donderdag 26 mei 2022

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

In een schaal is een schikking gemaakt van hosta bladeren met daartussen 12 witte rozen. Hoog boven in een lange vaas is een wolk van gipskruid geplaatst. Daarbovenuit steekt een grote witte roos. De liturgische kleur is wit.
De hosta bladeren staan symbool voor de handen van Jezus, die zijn 12 discipelen, 12 witte rozen, tot hiertoe gedragen heeft.
Nadat Jezus de leerlingen beloofd heeft, dat zij binnen enkele dagen met de Geest gedoopt zullen worden, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk (gipskruid) onttrok Hem aan het gezicht.

 

Woorden bij de schikking

Tot hiertoe
op handen gedragen.

Stilstaan
en kijken...

Alleen
achtergebleven
maar niet
zonder belofte.

Toelichting bij de schikking op Paasmorgen

Zondag 17 april

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! En daarmee lijkt alles gezegd. De puzzelstukjes vallen op z’n plek. De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet, hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.

In de schikking bloeit alles uitbundig. De lente, het nieuwe leven is uitgebarsten in jubelzang. De groene kornoelje takken staan in bloei. Het nieuwe leven is nadrukkelijk aanwezig. De kleur van de bloemen is wit als teken van vreugde en reinheid. De steen bij is graf is opzij geschoven, het graf is leeg.

 

Woorden bij de schikking

We mogen opnieuw beginnen
vanuit wat was
nu verder gaan
tot waar de liefde ons kan brengen.
Alle oud zeer heeft afgedaan
want Christus leeft
en zal ons voorgaan.
Hij geeft ons mee wat liefde doet.
Wij mogen opnieuw beginnen
want God maakt alles nieuw en goed.

 

Toelichting bij de schikking in de Paaswakedienst

Zaterdag 16 april

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

De gedachtenis aan de doop heeft in de katholieke traditie een plek in de paasnacht. Pasen is immers de viering van de bevrijding uit de dood. Als het water is gewijd wordt het over de gelovigen gesprenkeld. De gezamenlijk uitgesproken geloofsbelijdenis vormt de herinnering aan de doop. De toef witte bloemen en het witte kleed aan het doopvont verwijzen naar onze eigen doop.

 

Toelichting bij de schikking op Goede Vrijdag

Vrijdag 15 april

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

Op deze dag gedenken we de kruisiging en kruisdood van Jezus. Het kruisteken is midden tussen de groene kornoelje te zien. De kleur vandaag is zwart: kleur van rouw en diepe duisternis.

Aan de voet van de pot staan vijf rode anemonen. Vijf staat voor de vijf wonden van Jezus: twee in zijn handen, één door zijn voeten, zijn gewonde hoofd en de wond in zijn zij.

Als kleur van bloed is rood een verwijzing naar het lijden, maar ook naar de liefde die zichzelf offert. Er wordt gezegd, dat Jezus’ zweet als bloeddruppels op de grond onder het kruis vielen. Daar stonden anemonen en volgens de legende komen zij zo aan hun rode kleur. De anemoon geeft de verwachting aan, dat dwars door het lijden en de dood, nieuw leven mag beginnen.

Woorden bij de schikking

Leven gesmoord
Zwart als de dood.
Tranen uit een gebroken hart
Kleuren de aarde rood.
Als dauwdruppels
op een bloemblad
bloeit liefde op
en heelt.

 

Toelichting bij de schikking op Witte Donderdag

Donderdag 14 april

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

Aan het begin van de drie dagen voor Pasen, die samen één dienst vormen, staan we stil bij de avond waarop Jezus met zijn leerlingen in verbondenheid de Paasmaaltijd gebruikte. Jezus toont hoe Zijn weg in dienstbaarheid zal gaan en vraagt ons te doen als Hij. De viering van het Heilig Avondmaal staat deze avond centraal.

In de vaas met de groene kornoelje takken zijn 12 witte tulpen geschikt. Zij staan symbool voor de 12 leerlingen, die bij Jezus aan tafel zijn. De korenaren bij de vaas verwijzen naar ‘het brood des levens’. De druiventros, verwijst naar de wijn, die Jezus rond laat gaan. Twaalf matzes maken de schikking compleet.

De kleur is wit: kleur van reinheid en trouw.

Woorden bij de schikking

Breken en delen
krijgen de smaak
van het leven.
Dienen:
voedsel worden
voor velen.

 

Toelichting bij de schikkingen tijdens de Vespers

maandag 11 april dinsdag 12 april woensdag 13 april
1e vesper 2e vesper 3e vesper
LIturgische bloemschikking 1e advent LIturgische bloemschikking 1e advent LIturgische bloemschikking 1e advent
Een graankorrel die moet sterven in de aarde, zal veel vrucht voortbrengen Geloof in het licht. Zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht. Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
 

Toelichting bij de schikking op 6e zondag van de 40-dagentijd

Zondag 10 april

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

Vandaag is de 6e zondag in de 40-dagentijd, Palmzondag.

Vandaag doet Jezus zijn intocht in de stad Jeruzalem, zittend op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt van Bethanië, huis van ellende, maar onder wuivende palmtakken rijdt Hij als een grote koning de stad binnen.

Op deze palmzondag is de kleur rood, een koninklijke kleur. Rood staat symbool voor leven en liefde, maar ook voor lijden en offer. Beide komen aan de orde vandaag.

We zien dat tussen de groene kornoelje rode tulpen zijn gestoken. Jezus treedt over de rode loper de stad binnen. De tulpen geven zijn roem weer, maar hun aantal – vijf – verwijst al naar de vijf wonden bij de kruisiging.

Ook zien we bladeren van de palm en buxus. Hiermede wordt Jezus toegejuicht en tegelijkertijd staan zij voor de toekomst: de overwinning en opstandig van Jezus.

Woorden bij de schikking

Kijk naar de koning
van vrede en recht.
Hij is een redder,
een held,
die niet vecht.

Zwaai met een palmtak
en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde,
maar Hij heeft
ook verdriet.

 

Toelichting bij de schikking op 5e zondag van de 40-dagentijd

Zondag 3 april

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

Vandaag is de 5e zondag in de 40-dagentijd.
Steeds dichter komen we aan het einde van de levensweg, die Jezus is gegaan: door het donker van de dood naar nieuw leven.
De kleur van deze zondag is weer paars: de kleur voor inkeer, ingetogenheid en rouw. De kleur komt terug in de paars/blauwe irissen, geschikt in de pot bij het dorre riet en de groene kornoelje. De iris heeft drie bloembladen en is daarmee drager van de drievuldigheid: Vader, Zoon en Geest. Jezus kondigt de komst van de Geest aan. Het is de Geest van de waarheid. De bloembladen van de iris wijzen zowel naar de hemel als naar de aarde. In het gele hart van de bloem worden deze met elkaar verbonden.

Woorden bij de schikking

Drie bladen
aan één stengel
drie kleuren
in één bloem.

Vader, Zoon en Geest
één in verscheidenheid.

Het geheim van de Waarheid
komt samen
in het hart van mensen.

 

Toelichting bij de schikking op 4e zondag van de 40-dagentijd

Zondag 27 maart

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

Vandaag is de kleur niet paars, maar roze. We zijn precies op de helft van de 40-dagentijd. Het witte licht van het komend paasfeest schijnt ons vanuit de verte al tegemoet en kleurt het paars naar roze.
In de lezing spreekt Jezus over zichzelf als de ware wijnstok en de ranken, dat zijn wij, zijn verbonden met hem.
Zolang we verbonden zijn, kunnen we groeien en bloeien en dragen we vrucht. In de schikking zien we, dat in de pot met riet ook groene kornoelje zichtbaar wordt, als teken van het nieuwe leven dat komt met Pasen.
Bij de schikking ligt een druivenstok met daarbij een tros rode druiven. Het rode sap van de druiven verwijst naar het bloed van Jezus en staat symbool voor zijn lijden dat nog komt.

Woorden bij de schikking

Je bent bedoeld
om te groeien
Hem achterna,
zo nodig gesnoeid.

Je bent bedoeld
om te bloeien
en vrucht te dragen
in eenvoud en toewijding.
Met het oog
op de toekomst.

 

Toelichting bij de schikking op 3e zondag van de 40-dagentijd

Zondag 20 maart

De helper van God

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

Johannes vertelt over Jezus. Als hij goed wil uitleggen wie Jezus is, kan hij woorden gebruiken, die de profeet Jesaja heeft opgeschreven over de helper van God. Die helper is kwetsbaar en wordt door de mensen uitgelachen. Ze geloven hem niet. Er is verwarring onder de mensen. Toch is Jezus degene die de mensen helpt.

De verwarring wordt, in de schikking met het riet, gesymboliseerd door gipskruid. Maar er staat ook een prachtig bloeiende magnoliatak bij. Deze bloem staat voor sterke principes, trouw en idealisme. Zo mag de magnolia vandaag symbool staan voor Jezus, die ondanks weerstand en ongeloof trouw is en blijft aan Zijn Vader.

Woorden bij de schikking

Verwarring en chaos,
ongeloof.
Wie is toch die Jezus?
Kunnen we hem geloven?
We zien het dikwijls niet.

Toch zijn er tekenen
van geloof:
een tak die bloeit
kwetsbaar,
maar sterk,
idealistisch.

Trouw blijven
en met Jezus
op weg gaan
naar het Licht.

 

Toelichting bij de schikking op 2e zondag van de 40-dagentijd

Zondag 13 maart

De graankorrel die sterft in de aarde

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

De rietstengels staan nog in de schikking, maar erbij staat een kruis gemaakt van groene takken van de Kornoelje. Groen de kleur van hoop en nieuw leven. Alles lijkt wel dood, maar is er dan toch hoop op nieuw leven? Bij de schikking liggen graankorrels. Zij verbeelden het sterven in de aarde. Maar de graankorrel zal vruchten van eeuwig leven voortbrengen. Daarom liggen er ook korenaren. Zij geven aan dat Jezus het ‘Brood des levens is’. De buxustakjes die erbij liggen symboliseren Zijn overwinning op de dood.

Woorden bij de schikking

Een stervende graankorrel
draagt vrucht.
Het dode riet is er nog.
Kijk daar komt iets groens
tevoorschijn.
Het is een groen kruis.
Zou het dan toch?
Is dat Het leven
het beloofde feest?
Wat zal de toekomst brengen?

 

Bidstond voor Vrede en Recht in Oekraïne

woensdag 9 maart

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

Voor de schikking van vanavond gebruiken we de basisschikking van de 40-dagentijd.
Bij de dode rietstengels, die symbool staan voor dood en verderf, zijn gele tulpen, blauwe irissen en kleine witte bloemen geplaatst.
De tulp staat symbool voor Gebed: de bloembladen staan open naar de hemel. De iris staat symbool voor Drievuldigheid (Vader, Zoon en Heilige Geest): drie bloembladen zijn naar beneden (de aarde) gericht en drie bloembladen zijn naar boven (de hemel) gericht, De kleine witte trosbloemen staan voor Vrede

 

De primula’s van afgelopen zondag zijn gebleven, omdat zij symbool staan voor hoop en liefde. Voor de schikking ligt een witte zachte lap, waarop 4 witte kaarsen staan. Wit is de kleur van Vrede.

Woorden bij de schikking

Bommen, granaten
oorlogsgeweld
in een land.
Huizen, gebouwen,
levens kapot geschoten.

Weerloze mensen,
vrouwen en kinderen
op de vlucht,
huilend, biddend om vrede.

Liefde
die in woorden en daden
in de wereld
zichtbaar wordt.

Hoop
die blijft leven.
Blauwe, gele, witte bloemen:
een aarde
die bloeit.

 

Toelichting bij de schikking op 1e zondag van de 40-dagentijd

Zondag 6 maart

Zalving van Jezus door Maria

LIturgische bloemschikking 1e advent
LIturgische bloemschikking 1e advent

Basisschikking voor de hele periode: Grote grijs/zwarte stenen pot.
Eerste schikkingen met rietstengels in de loop van de tijd wordt het Groene Kornoelje.

De kleur in de 40-dagentijd is paars. Kleur van inkeer en soberheid. Daarom gebruiken we in de eerste weken dorre rietstengels in de schikking. De rietstengels staan los gebonden in en naast de grote bloempot. Bij de vaas paarse primula’s, deze staan voor hoop en liefde. Primula’s worden in de christelijke traditie ook wel hemelsleutels genoemd. Met de zalving wijst Maria vooruit naar de wederopstanding en de hemelvaart van Gods Zoon. Bij de schikking staat een kruikje met geurige olie.

Woorden bij de schikking

Pasen
Feest van nieuw leven
Of... van de dood?
Jezus leeft met zijn dood
en leeft naar zijn toekomst.
De sleutel tot het Feest
is zijn dood.
Zal Hij er zijn op het komende feest?
Wat zal de toekomst brengen?

 

Toelichting bij de schikking op 2e Kerstdag

Zondag 26 december

Thema: In een ander licht

LIturgische bloemschikking 1e advent

Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Het Licht schijnt overal. In de schikking is duidelijk te zien, dat Het Licht naar de wereld is gekomen om ieder mens te verlichten. Daarom is de bloemschikking uitbundiger geworden: er zijn hoge bloemen aan de schikking toegevoegd om aan te geven, dat het Licht van God onder de mensen is komen wonen.

Woorden bij de schikking op 2e Kerstdag

Stralend morgenlicht
Licht
Uitbundig Licht

Voluit vieren
dat Jezus
is geboren

Het Licht
Is komen wonen
onder de mensen.

 

Toelichting bij de schikking op 1e Kerstdag

Zaterdag 25 december

Thema: In een ander licht

LIturgische bloemschikking 1e advent

In de Kerstnacht hoorden we over de geboorte van Jezus in een stal in Bethlehem. Engelen zongen in de nacht voor de herders in het veld. In de zon zijn witte rozen geplaatst. Zij verbeelden het engelenkoor. Er zijn sterren in de schikking geplaatst om aan te geven dat het in de nacht gebeurde.

Op 1e Kerstdag horen we het vervolg: de herders gaan op weg en vinden het Kind in de stal. Voor de schikking van de zon is een schikking met witte bloemen geplaatst: verbeeldend de geboorte van Jezus in de stal. Bij de schikking ligt stro, als beeld van de stal. En een witte doek verwijst naar de doeken waarin Jezus werd gewikkeld. De schikking ligt op twee bladeren van de vingerplant als verwijzing naar het gedragen worden door God.

Woorden bij de schikking op 1e Kerstdag

Stralend licht
de nieuwe dag
begint met sterren in de nacht.

Een Kind is geboren.
Een zoon ons gegeven.
liggend in een kribbe,
in doeken gewikkeld.

Jezus zal hij heten.
Hij zet
de wereld
in een ander licht.

 

Toelichting bij de liturgische schikking op 4e Advent

Zondag 19 december

Thema: In een ander licht

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent

Het morgenlicht schijnt. De zoon van Zacharias en Elisabeth is geboren. Maar nog steeds kan Zacharias niet praten. Pas op de 8e dag, wanneer de baby zijn naam krijgt, krijgt Zacharias zijn stem weer terug: Johannes zal hij heten.

In de schikking is bij de zon een tere schikking met klimopbladeren op een bedje van mos en in het midden een lichtgekleurde bloem. Kleur van de lichtende zon, als verwijzing naar de geboorte van Johannes. De losse stenen voor de schikking staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

 

Woorden bij de schikking op 3e Advent

In het morgenlicht
ziet een kind
het levenslicht.

Johannes
is zijn naam:
Wegbereider.
Om onze voeten
te kunnen zetten
op de weg
van de
vrede.

 

Toelichting bij de liturgische schikking op 3e Advent

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent

Zondag 12 december

Thema: In een ander licht

We komen dichterbij het kerstfeest en dat stemt ons vrolijk en lichter: daarom is de liturgische kleur voor deze zondag roze. Over het donkerpaarse kleed is de lichtroze kleur zichtbaar. Er branden al 3 adventskaarsen.
In de zon zijn wilgenkatjes geplaatst als symbool van nieuw leven; een nieuwe toekomst wordt beetje bij beetje zichtbaar.
Het nieuwe leven wordt ook zichtbaar in de twee amaryllis bollen. Omkleed met de bladeren van de schoenlappersplant verbeelden zij Maria en Elisabeth. Beide vrouwen zijn zwanger van een bijzondere zoon en zij zijn blij om elkaar te ontmoeten en om dat geheim met elkaar te delen.

 
LIturgische bloemschikking 1e advent

Woorden bij de schikking op 3e Advent

Daar waar mensen
elkaar ontmoeten;
daar waar
Gods licht
zichtbaar wordt:
daar raakt
de hemel de aarde.

Verborgen
in de bol
groeiend naar licht
wordt
nieuw leven zichtbaar.

 

Toelichting bij de liturgische schikking op 2e Advent

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent

Zondag 5 december

Thema: In een ander licht

In de schikking is de zon al wat groter geworden. De stralen zijn iets langer.
Op deze tweede zondag van de Advent horen we hoe de engel Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven.
Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
Bij de schikking bloeit een witte lelie die staat door de zuiverheid van Maria.
Rode bloemen lager in de schikking staan symbool voor het ontvangen van Gods Geest. Twee kaarsen aan de linkerkant worden aangestoken.

 
LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent

Woorden bij de schikking op 2e Advent

De hemel
raakt de aarde
waar harten
worden geopend
voor het
wonder
van Gods komen
onder mensen.

In het morgenlicht
opent zich
een jonge vrouw
vol van verwachting!!

 

Toelichting bij de liturgische schikking op 1e Advent

Zondag 28 november

Thema: In een ander licht

LIturgische bloemschikking 1e adventLIturgische bloemschikking 1e advent

Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

In de bloemschikkingen maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. De halfronde boog bekleedt met riet en gedroogde grassen staat in deze periode symbool voor de zon. In het begin schijnt de zon bescheiden maar met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon op deze 1e Advent ligt een ronde vrucht op een bedje van schapenwol en linnen als symbool voor de verwachting van de geboorte van Johannes de Doper.
Bij de schikking staan goudkleurige kaarsen. De kaars links wordt aangestoken op deze 1e Advent.

Woorden bij de schikking op 1e Advent

Gedroogde grassen
als stralen
van de zon

- Morgenlicht –
vol verwachting