Rouwdienst

Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn.

(Uit: ‘Sotto Voce’ van M. Vasalis)

Het levenseinde is omgeven met veel vragen. Sommige moeten meteen beantwoord worden, zoals: hoe bereiden we het afscheid voor en wie kan ons daar bij begeleiden?

Er zijn ook vragen die langer met je meegaan en verder reiken. Je moet immers na het verlies van een dierbare je le-ven opnieuw vormgeven in het besef van je menselijke kwetsbaarheid.

De christelijke traditie kent oeroude rituelen waarin de hoogten en diepten van het leven worden verbonden met God, de Eeuwige.

De Protestantse Gemeente De Voorhof deelt in deze traditie. De predikanten van deze kerk, Pieter Koekkoek en Marten Jan Kooistra, zijn beschikbaar om bij ziekte en rouw naar behoefte persoonlijke begeleiding te bieden.

Hierbij kan gedacht worden aan het gesprek van mens tot mens, maar ook aan rituelen als de zegen en de zalving, alsmede de vormgeving van een af-scheidsdienst.

Voor de vragen die langer met je meegaan is er de mogelijkheid tot het ontvangen van persoonlijke begeleiding in een serie gesprekken.

In een zondagse kerkdienst eind november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden de namen van de mensen die van onze Voorhof-gemeente zijn overleden genoemd voor het aangezicht van God.

De predikanten zijn bereikbaar per telefoon of per mail:

Ds. P.B. Koekkoek                                    
(033) 286 7225                                       
pieterkoekkoek [apenstaartje] gmail.com

Ds. M.J. Kooistra
(033) 285 2322 
06-5268 4452
dskooistra [apenstaartje] mjkooistra.nl

  
Een rouwdienst of dienst van woord en gebed kan in De Voorhof plaatsvinden. Dit in overleg met één van de predikanten en de beheerster van De Voorhof. Ook bestaat de mogelijkheid voor een condoleance in De Voorhof, hierbij is het mogelijk dat de overledene in een aparte ruimte in De Voorhof wordt opgebaard. Een overledene mag daar vanaf de dag voor de begrafenis worden opgebaard.
Bij een rouwdienst of dienst van woord en gebed wordt de kerkenraad vertegenwoordigd door een wijkouderling en een diaken. Ook als deze dienst op een andere plaats dan De Voorhof wordt gehouden is er een ouderling en een diaken aanwezig.

Voor een condoleancebijeenkomst en ook voor een eventuele bijeenkomst na afloop van de begrafenis wordt een onkostenvergoeding in rekening gebracht. Dit alles in overleg met de beheerder en de begrafenisondernemer.
In principe treedt de begrafenisondernemer op als huurder die voor het gebruik van De Voorhof contact opneemt met de beheerder. Vanaf 1 januari 2016 wordt de catering door de begrafenisondernemer verzorgd, waarbij de uitgiftebalie in de hal beschikbaar is.

Kosten

Qua kosten wordt vanaf 1 september 2015 het volgende in rekening gebracht:

Voor gemeenteleden:

 • het gebruik van de opbaarruimte per opbaring per nacht € 40,--
 • het gebruik van zaalruimte voor condoleances en van de kerkzaal € 150,--
 • het gebruik van de keuken en de keukenvoorzieningen € 95,--
 • voor een basisliturgie worden geen kosten doorberekend; voor het samenstellen en drukken van een afwijkende liturgie kunnen kosten worden doorberekend,
 • de kosten voor consumpties en extra personele ondersteuning bij een condoleance worden volgens de actuele tarieven doorberekend. 

Voor niet-gemeenteleden:

 • huur kerkzaal incl. opbaarruimte etc. € 520,--
 • voor het eenmalig gebruik van het buffet wordt € 130,-- in rekening gebracht,
 • wordt het buffet zowel tijdens de begrafenis, als ook bij het condoleren gebruikt dan kost dit € 210,--
 • de consumpties worden volgens de actuele tarieven in rekening gebracht bij de begrafenisondernemer,
 • kosten voor liturgie en kaarsen worden doorberekend,
 • de kosten van de predikant worden door hem afzonderlijk in rekening gebracht,
 • de begrafenisondernemer regelt, in overleg met de predikant, de organist,
 • als de zaal al is verhuurd hebben eerdere huurders in principe voorrang.