Taakgroep Diaconaat

Diaconaat

Voedselbank Februari 2024: Actiemaand Voedselbank:
Van 18 februari t/m 24 maart organiseren Kerk in Actie en Voedselbanken Nederland een speciale actie waar onze Taakgroep Diaconie van De Voorhof graag ondersteuning aangeeft. Er is een Boodschappenlijstje samengesteld met producten die deze maand in het bijzonder worden gevraagd.

Er zijn drie mogelijkheden om in deze veertigdagentijd de actie te ondersteunen, t.w. 
1. Bij De Voorhof kunt u een lege actiedoos ophalen welke ter beschikking wordt gesteld om deze thuis op uw 'gemakkie' te vullen met producten uit het boodschappenlijstje en vervolgens zien wij die gevulde doos weer graag tegemoet. 
2. Eén of meerdere producten bijdragen zoals we tot heden altijd gedaan hebben maar in dit geval uitsluitend met producten zoals vermeld op het boodschappenlijstje. 
3. Of zo mogelijk €25 te doneren op de rekening van de Diaconie met vermelding: Voedselbank. (rekeningnummer NL 45 RABO 0382 4662 68) 
Hiermee vullen wij, namens u, de actiedoos met producten uit het lijstje, met een vergelijkbare waarde. Hoe handig is dat? 

BOODSCHAPPENLIJSTJE: Dat ziet er als volgt uit: Havermout ~ Soep in blik ~ Zonnebloemolie ~ Vis in blik ~ Couscous ~ Volkorenpasta~ Groente conserven ( blik of pot) ~ Koffie of Thee ~ Houdbare melk ~ Pak sap (1L)~ Zakje lolly's. 

Van harte aanbevolen en fijn dat u weer mee doet!

Hartelijke groet,
Gerrit Jan BUSSER, 
Voorzitter Diaconie

Diaconaat is een levend onderdeel van het gemeenteleven en een zaak voor alle leden van de Voorhofgemeente. Binnen deze kerkgemeenschap zijn de leden van de taakgroep diaconaat het uitvoerend orgaan van het diaconaat.
In diaconaal werk zijn barmhartigheid en gerechtigheid de kernwoorden.

Binnen het diaconaat worden de taken verdeeld naar ieders kwaliteit en vermogen. Het zijn taken die samenhangen met de eredienst, uitvoering van diaconale steun in verschillende vormen en toerusting van de gemeente.

Eredienst
Diakenen zijn zichtbaar aanwezig in de eredienst. Daarmee wordt duidelijk dat de dienst aan God en de dienst aan de wereld met elkaar samenhangen. Dit komt o.a. tot uiting bij:

 • het uitzoeken van de bestemmingen voor collectes;
 • het klaar leggen van het voorbedenboek;
 • het zorgdragen voor de organisatie rond de avondmaalsvieringen;
 • de verzorging van de zondagse bloemen, vervoer naar de kerk, op de eerste zondag van de maand gemeenteleden kaarten laten ondertekenen voor zieken;
 • organisatie van het koffiedrinken.

Diaconale steun
Diakenen ondersteunen mensen of nemen maatregelen voor diegenen die hulp en/of zorg nodig hebben. Dit gebeurt o.a. door:

 • via de wijkteams contact te onderhouden met de wijkouderlingen en de contactpersonen van de wijken;
 • het organiseren van ouderenmiddagen en een maandelijkse bijbelkring in ‘Groenewoude’;
 • het deelnemen in het Noodfonds van de gemeente Woudenberg, waarin ook de Hervormde Gemeente en de R.K.-Parochie participeren;
 • contacten te onderhouden met de Stichting Ouderen Woudenberg, de Hulpdienst van de Voorhof en het Platform gehandicapten;
 • via de werelddiaken contact te onderhouden met de ZWO-groep (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking);
 • via de jeugddiaken contact te onderhouden met het jongerendiaconaat;
 • het deelnemen en mede organiseren van de Voedselbank.

Toerusting van de gemeente
Diaconaat is een zaak van de hele gemeente. Diakenen kunnen, om het diaconale bewustzijn van de gemeente te vergroten, diaconale onderwerpen publiceren of deze op de agenda plaatsen. Dat kan gaan over:

 • armoede, economie en sociale zekerheid;
 • zorg (in verband met ouderen, gehandicapten, verslaafden en andere kwetsbare groepen);
 • migratie- en vluchtelingenproblematiek;
 • geweld- en vredesvragen;
 • milieu en rentmeesterschap.

Financieel

RSIN / Fiscaal nummer: 824129015
KvK nummer: 76590151

CvD (College van Diakenen) begroting 2022

Door de kerkenraad is de begroting over 2022 vastgesteld. De begroting is niet sluitend en vertoont een negatief saldo van € -6.400. Dat was ook het geval bij begroting 2021 (€ -6.900) en jaarrekening 2020 (€ -7.822). Dat komt, omdat het beleid er op gericht is, om de algemene reserve geleidelijk naar beneden te brengen. Elk jaar zal bij het afsluiten van de jaarrekening opnieuw worden bekeken of we dit beleid zullen voortzetten.
 

  Begroting € Begroting € Rekening €
Opbrengsten en baten 2022 2021 2020
Rente, dividenden, beleggingen - - 5
Levend geld 7.500 5.500 7.819
Door te zenden collecten / giften 20.600 30.300 26.996
Totaal baten A 28.100 35.800 34.820
Uitgaven en Kosten      
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 4.600 5.000 3.936
Verplichtingen/bijdragen andere opganen 1.300 1.400 1.247
Beheer, administratie en archief 500 500 399
Rentelasten/bankkosten 500 500 497
Diaconaal werk plaatselijk 7.000 4.000 7.366
Afdrachten door te zenden collecten/giften 20.600 31.300 29.197
Totaal lasten A 34.500 42.700 42.642
Operationeel resultaat (A) -6.400 -6.900 -7.822
Incidentele baten en lasten       
Incidentele lasten (B) - - -
Resultaat verslagjaar (A+B) -6.400 -6.900 -7.822
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Ontrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsfondsen (C) - - -
Resultaat naar Algemene reserve (D) -6.400 -6.900 -7.822

Begroting 2022 is ook als PDF te downloaden

Begroting 2021.

Begroting 2021 is ook als PDF te downloaden

Begroting 2020.

Begroting 2020 is ook als PDF te downloaden

Jaarrekening 2021

Het resultaat over 2021 is € 3.596 negatief. Al enkele jaren is er meer uitgegeven dan er binnen komt. Dat komt, omdat het beleid er al enkele jaren op gericht is, om de algemene reserve geleidelijk naar beneden te brengen. Elk jaar zal na het afsluiten van de jaarrekening opnieuw worden bekeken of we dit beleid zullen voortzetten en/of aanpassen aan nieuw beleid

  Balans per 31 december Rekening
2021 €
Rekening
2020 €
  Activa    
01 Installaties en inventarissen 2 2
02 Financiele vaste activa - -
03 Beleggingen 24.628 24.677
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa                            152 5
12 Geldmiddelen 55.033 52.862
  Totaal 79.814 77.546
       
  Passiva    
20 Algemene reserve 72.878 76.474
21 Bestemmingsreserve en - fondsen - -
25 Crediteuren 6.936 1.072
  Totaal 79.814 77.546

 

  Resultaatrekeningen per 31 december Begroting
2021 €
Rekening 
2021 €
Rekening
2020 €
  Opbrengsten en Baten      
81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen - 4 5
83 Opbrengsten levend geld 5.500 7.229 7.819
84 Door te zenden collecten en giften 30.300 27.704 26.996
  Totaal baten 35.800 34.937 34.820
         
  Uitgaven en Kosten      
44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 5.000 4.611 3.936
45 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.400 1.293 1.247
47 Kosten beheer, administratie en archief 500 454 399
48 Rentelasten/bankkosten 500 492 497
50 Diaconaal werk plaatselijk 4.000 3.899 7.366
52 Diaconaal werk wereldwijd - 80 -
53 Afdrachten door te zenden collecten en giften 31.300 27.704 29.197
  Totaal lasten 42.700 38.532 42.642
         
  Operationeel resultaat -6.900 -3.596 -7.822
         
  Incidentele baten en lasten      
95 Incidentele baten - - -
65 Incidentele lasten - - -
  Totaal incidentele baten en lasten - - -
         
  Resultaat verslagjaar -6.900 -3.596 -7.822
         
  Mutaties bestemmingsreserves/ - fondsen      
90 Ontrekkingen bestemmingsreserves - - -
90 Ontrekkingen bestemmingsfondsen - - -
60 Toevoegingen bestemmingsreserves - - -
60 Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
  Totaal mutaties bestemmingsreserves/ -fondsen - - -
         
  Resultaat naar Algemene reserve -6.900 -3.596 -7.822

Jaarrekening 2021 is ook als PDF te downloaden

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020 is ook als PDF te downloaden

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019 is ook als PDF te downloaden

Collecterooster

Collecterooster 2022
Collecterooster 2021
Collecterooster 2020

Namen en adressen Dagelijks Bestuur Taakgroep Diaconaat

Functie Naam   Tel.nr. E-mail
Voorzitter Gerrit Jan Busser     voorzitter.diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Penningmeester Herman Engel     penningmeester.diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Secretaris vacant