Taakgroep Diaconaat

Diaconaat is een levend onderdeel van het gemeenteleven en een zaak voor alle leden van de Voorhofgemeente. Binnen deze kerkgemeenschap zijn de leden van de taakgroep diaconaat het uitvoerend orgaan van het diaconaat.
In diaconaal werk zijn barmhartigheid en gerechtigheid de kernwoorden.

Binnen het diaconaat worden de taken verdeeld naar ieders kwaliteit en vermogen. Het zijn taken die samenhangen met de eredienst, uitvoering van diaconale steun in verschillende vormen en toerusting van de gemeente.

Eredienst
Diakenen zijn zichtbaar aanwezig in de eredienst. Daarmee wordt duidelijk dat de dienst aan God en de dienst aan de wereld met elkaar samenhangen. Dit komt o.a. tot uiting bij:

 • het uitzoeken van de bestemmingen voor collectes;
 • het klaar leggen van het voorbedenboek;
 • het zorgdragen voor de organisatie rond de avondmaalsvieringen;
 • de verzorging van de zondagse bloemen, vervoer naar de kerk, op de eerste zondag van de maand gemeenteleden kaarten laten ondertekenen voor zieken;
 • organisatie van het koffiedrinken.

Diaconale steun
Diakenen ondersteunen mensen of nemen maatregelen voor diegenen die hulp en/of zorg nodig hebben. Dit gebeurt o.a. door:

 • via de wijkteams contact te onderhouden met de wijkouderlingen en de contactpersonen van de wijken;
 • het organiseren van ouderenmiddagen en een maandelijkse bijbelkring in ‘Groenewoude’;
 • het deelnemen in het Noodfonds van de gemeente Woudenberg, waarin ook de Hervormde Gemeente en de R.K.-Parochie participeren;
 • contacten te onderhouden met de Stichting Ouderen Woudenberg, de Hulpdienst van de Voorhof en het Platform gehandicapten;
 • via de werelddiaken contact te onderhouden met de ZWO-groep (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking);
 • via de jeugddiaken contact te onderhouden met het jongerendiaconaat;
 • het deelnemen en mede organiseren van de Voedselbank.

Toerusting van de gemeente
Diaconaat is een zaak van de hele gemeente. Diakenen kunnen, om het diaconale bewustzijn van de gemeente te vergroten, diaconale onderwerpen publiceren of deze op de agenda plaatsen. Dat kan gaan over:

 • armoede, economie en sociale zekerheid;
 • zorg (in verband met ouderen, gehandicapten, verslaafden en andere kwetsbare groepen);
 • migratie- en vluchtelingenproblematiek;
 • geweld- en vredesvragen;
 • milieu en rentmeesterschap.

Financieel

RSIN / Fiscaal nummer: 824129015
KvK nummer: 76590151

CvD (College van Diakenen) begroting 2020

Door de kerkenraad is de begroting voor 2020 vastgesteld. De begroting is niet sluitend en vertoont een negatief saldo van € -6.525. (begroting 2019 negatief € 3.355 en jaarrekening 2018 negatief € 8.408, na boeking van het ontvangen legaat is er een positief saldo van € 36.976). Dat komt, omdat het beleid er op gericht is, om de reserve(s) geleidelijk naar beneden te brengen. Elk jaar zal bij het afsluiten van de jaarrekening opnieuw worden bekeken of we dit beleid zullen voortzetten.

  Begroting Begroting Rekening
  2020 2019 2018
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €          100  €       145  €       137
Opbrengsten levend geld  €       6.000  €    7.500  €    6.155
Door te zenden collecten en giften  €     39.200  €  45.900  €  55.128
Totaal baten A  €     45.300  €  53.545  €  61.420
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €       4.575  €    3.700  €    4.043
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €       1.300  €    1.400  €    1.324
Kosten beheer, administratie en archief  €          500  €       500  €       397
Rentelasten/bankkosten  €          500  €       500  €       388
Diaconaal werk plaatselijk  €       4.750  €    4.200  €    5.862
Afdrachten door te zenden collecten en giften  €     40.200  €  46.600  €  57.814
Totaal lasten A  €     51.825  €  56.900  €  69.828
       
Operationeel resultaat (A)  €     -6.525  €   -3.355  €   -8.408
       
Incidentele baten  €              -  €            -  €  46.522
Incidentele lasten  €              -  €            -  €            -
Incenditele baten en lasten (B)  €              -  €            -  €  46.522
       
Resultaat verslagjaar (A+B)  €     -6.525  €   -3.355  €  38.114
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves  €              -  €            -  €    1.096
Onttrekkingen bestemmingsfondsen  €              -  €            -  €            -
Toevoegingen bestemmingsreserves  €              -  €            -  €   -2.234
Toevoegingen bestemmingsfondsen  €              -  €            -  €            -
totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen  €              -  €            -  €   -1.138
       
Resultaat naar Algemene reserve (D)  €     -6.525  €   -3.355  €  36.976

Begroting 2020 is ook als PDF te downloaden

Jaarrekening 2019

De jaarrekening is door de kerkenraad vastgesteld. Het resultaat over 2019 is € 8.049 negatief. Al enkele jaren is er meer uitgegeven dan er binnen komt. Dat komt, omdat het beleid er al enkele jaren op gericht is, om de algemene reserve geleidelijk naar beneden te brengen. Elk jaar zal na het afsluiten van de jaarrekening opnieuw worden bekeken of we dit beleid zullen voortzetten en/of aanpassen aan nieuw beleid

  Balans per 31 december Rekening
2019 €
Rekening
2018 €
  Activa    
01 Installaties en inventarissen 2 2
02 Financiele vaste activa - 3.507
03 Beleggingen 24.677 25.677
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa                            564 612
12 Geldmiddelen 62.929 70.955
  Totaal 88.172 100.753
       
  Passiva    
20 Eigen vermogen (algemene reserve) 84.296 92.345
21 Bestemmingsreserve en - fondsen - 4.490
25 Crediteuren 3.876 3.918
  Totaal 88.172 100.753

 

  Resultaatrekeningen per 31 december Begroting
2019 €
Rekening 
2019 €
Rekening
2018 €
  Opbrengsten en Baten      
81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 145 145 137
83 Opbrengsten levend geld 7.500 7.360 6.155
84 Door te zenden collecten en giften 45.900 41.546 55.128
  Totaal baten 53.545 49.051 61.420
         
  Uitgaven en Kosten      
44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 3.700 5.148 4.043
45 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.400 1.330 1.324
47 Kosten beheer, administratie en archief 500 453 397
48 Rentelasten/bankkosten 500 273 388
50 Diaconaal werk plaatselijk 4.200 6.850 5.862
53 Afdrachten door te zenden collecten en giften 46.600 42.045 57.814
  Totaal lasten 56.900 56.099 69.828
         
  Operationeel resultaat -3.355 -7.048 -8.404
         
  Incidentele baten en lasten      
95 Incidentele baten - - 46.522
65 Incidentele lasten - 5.491 -
  Totaal incidentele baten en lasten - 5.491 46.522
         
  Resultaat verslagjaar -3.355 -12.539 38.114
         
  Mutaties bestemmingsreserves/ - fondsen      
90 Ontrekkingen bestemmingsreserves - - 1.096
90 Ontrekkingen bestemmingsfondsen - 4.490 -
60 Toevoegingen bestemmingsreserves - - 2.234
60 Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
  Totaal mutaties bestemmingsreserves/ -fondsen - 4.490 1.138
         
  Resultaat naar Algemene reserve -3.355 -8.049 36.976

Jaarrekening 2019 is ook als PDF te downloaden

Samenstelling en adressen Taakgroep Diaconaat

Functie Naam Adres   Tel.nr. E-mail
Voorzitter Gerry Thiescheffer Laagerfseweg 34  Woudenberg 06-23921193     voorzitter.diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Penningmeester Jan Holl Jacobshoeve-erf 3     3931 RX Woudenberg 06-10126522 penningmeester.diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Secretaris Jan Holl (tijdelijk) Jacobshoeve-erf 3 3931 RX Woudenberg 06-10126522 diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl