Taakgroep Diaconaat

Diaconaat

Diaconaat is een levend onderdeel van het gemeenteleven en een zaak voor alle leden van de Voorhofgemeente. Binnen deze kerkgemeenschap zijn de leden van de taakgroep diaconaat het uitvoerend orgaan van het diaconaat.
In diaconaal werk zijn barmhartigheid en gerechtigheid de kernwoorden.

Binnen het diaconaat worden de taken verdeeld naar ieders kwaliteit en vermogen. Het zijn taken die samenhangen met de eredienst, uitvoering van diaconale steun in verschillende vormen en toerusting van de gemeente.

Eredienst
Diakenen zijn zichtbaar aanwezig in de eredienst. Daarmee wordt duidelijk dat de dienst aan God en de dienst aan de wereld met elkaar samenhangen. Dit komt o.a. tot uiting bij:

 • het uitzoeken van de bestemmingen voor collectes;
 • het klaar leggen van het voorbedenboek;
 • het zorgdragen voor de organisatie rond de avondmaalsvieringen;
 • de verzorging van de zondagse bloemen, vervoer naar de kerk, op de eerste zondag van de maand gemeenteleden kaarten laten ondertekenen voor zieken;
 • organisatie van het koffiedrinken.

Diaconale steun
Diakenen ondersteunen mensen of nemen maatregelen voor diegenen die hulp en/of zorg nodig hebben. Dit gebeurt o.a. door:

 • via de wijkteams contact te onderhouden met de wijkouderlingen en de contactpersonen van de wijken;
 • het organiseren van ouderenmiddagen en een maandelijkse bijbelkring in ‘Groenewoude’;
 • het deelnemen in het Noodfonds van de gemeente Woudenberg, waarin ook de Hervormde Gemeente en de R.K.-Parochie participeren;
 • contacten te onderhouden met de Stichting Ouderen Woudenberg, de Hulpdienst van de Voorhof en het Platform gehandicapten;
 • via de werelddiaken contact te onderhouden met de ZWO-groep (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking);
 • via de jeugddiaken contact te onderhouden met het jongerendiaconaat;
 • het deelnemen en mede organiseren van de Voedselbank.

Toerusting van de gemeente
Diaconaat is een zaak van de hele gemeente. Diakenen kunnen, om het diaconale bewustzijn van de gemeente te vergroten, diaconale onderwerpen publiceren of deze op de agenda plaatsen. Dat kan gaan over:

 • armoede, economie en sociale zekerheid;
 • zorg (in verband met ouderen, gehandicapten, verslaafden en andere kwetsbare groepen);
 • migratie- en vluchtelingenproblematiek;
 • geweld- en vredesvragen;
 • milieu en rentmeesterschap.

Financieel

RSIN / Fiscaal nummer: 824129015
KvK nummer: 76590151

CvD (College van Diakenen) begroting 2022

Door de kerkenraad is de begroting over 2022 vastgesteld. De begroting is niet sluitend en vertoont een negatief saldo van € -6.400. Dat was ook het geval bij begroting 2021 (€ -6.900) en jaarrekening 2020 (€ -7.822). Dat komt, omdat het beleid er op gericht is, om de algemene reserve geleidelijk naar beneden te brengen. Elk jaar zal bij het afsluiten van de jaarrekening opnieuw worden bekeken of we dit beleid zullen voortzetten.
 

  Begroting € Begroting € Rekening €
Opbrengsten en baten 2022 2021 2020
Rente, dividenden, beleggingen - - 5
Levend geld 7.500 5.500 7.819
Door te zenden collecten / giften 20.600 30.300 26.996
Totaal baten A 28.100 35.800 34.820
Uitgaven en Kosten      
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 4.600 5.000 3.936
Verplichtingen/bijdragen andere opganen 1.300 1.400 1.247
Beheer, administratie en archief 500 500 399
Rentelasten/bankkosten 500 500 497
Diaconaal werk plaatselijk 7.000 4.000 7.366
Afdrachten door te zenden collecten/giften 20.600 31.300 29.197
Totaal lasten A 34.500 42.700 42.642
Operationeel resultaat (A) -6.400 -6.900 -7.822
Incidentele baten en lasten       
Incidentele lasten (B) - - -
Resultaat verslagjaar (A+B) -6.400 -6.900 -7.822
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Ontrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsfondsen (C) - - -
Resultaat naar Algemene reserve (D) -6.400 -6.900 -7.822

Begroting 2022 is ook als PDF te downloaden

Begroting 2021.

Begroting 2021 is ook als PDF te downloaden

Begroting 2020.

Begroting 2020 is ook als PDF te downloaden

Jaarrekening 2020

De jaarrekening is door de kerkenraad vastgesteld. Het resultaat over 2020 is € 7.822 negatief. Al enkele jaren is er meer uitgegeven dan er binnen komt. Dat komt, omdat het beleid er al enkele jaren op gericht is, om de algemene reserve geleidelijk naar beneden te brengen. Elk jaar zal na het afsluiten van de jaarrekening opnieuw worden bekeken of we dit beleid zullen voortzetten en/of aanpassen aan nieuw beleid

  Balans per 31 december Rekening
2020 €
Rekening
2019 €
  Activa    
01 Installaties en inventarissen 2 2
02 Financiele vaste activa - -
03 Beleggingen 24.677 24.677
11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa                            5 564
12 Geldmiddelen 52.862 62.929
  Totaal 77.546 88.172
       
  Passiva    
20 Algemene reserve 76.474 84.296
21 Bestemmingsreserve en - fondsen - -
25 Crediteuren 1.072 3.876
  Totaal 77.546 88.172

 

  Resultaatrekeningen per 31 december Begroting
2020 €
Rekening 
2020 €
Rekening
2019 €
  Opbrengsten en Baten      
81 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 100 5 145
83 Opbrengsten levend geld 6.000 7.819 7.360
84 Door te zenden collecten en giften 39.200 26.996 41.546
  Totaal baten 45.300 34.820 49.051
         
  Uitgaven en Kosten      
44 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 4.575 3.936 5.148
45 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.300 1.247 1.330
47 Kosten beheer, administratie en archief 500 399 453
48 Rentelasten/bankkosten 500 497 273
50 Diaconaal werk plaatselijk 4.750 7.366 6.850
53 Afdrachten door te zenden collecten en giften 40.200 29.197 42.045
  Totaal lasten 51.825 42.642 56.099
         
  Operationeel resultaat -6.525 -7.822 -7.048
         
  Incidentele baten en lasten      
95 Incidentele baten - - -
65 Incidentele lasten - - -
  Totaal incidentele baten en lasten - - -5.491
         
  Resultaat verslagjaar -6.525 -7.822 -12.539
         
  Mutaties bestemmingsreserves/ - fondsen      
90 Ontrekkingen bestemmingsreserves - - -
90 Ontrekkingen bestemmingsfondsen - - 4.490
60 Toevoegingen bestemmingsreserves - - -
60 Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
  Totaal mutaties bestemmingsreserves/ -fondsen - - 4.490
         
  Resultaat naar Algemene reserve -6.525 -7.822 -8.049

Jaarrekening 2020 is ook als PDF te downloaden

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019 is ook als PDF te downloaden
 

Collecterooster

Collecterooster 2022
Collecterooster 2021
Collecterooster 2020

Namen en adressen Dagelijks Bestuur Taakgroep Diaconaat

Functie Naam Adres   Tel.nr. E-mail
Voorzitter Gerry Thiescheffer Laagerfseweg 34  Woudenberg 06-23921193     voorzitter.diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Penningmeester Jan Holl De Nieuwe Poort 46     3931 JK Woudenberg 06-10126522 penningmeester.diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Secretaris Jan Holl (tijdelijk) De Nieuwe Poort 46 3931 JK Woudenberg 06-10126522 diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl