Taakgroep Diaconaat

Diaconaat is een levend onderdeel van het gemeenteleven en een zaak voor alle leden van de Voorhofgemeente. Binnen deze kerkgemeenschap zijn de leden van de taakgroep diaconaat het uitvoerend orgaan van het diaconaat.
In diaconaal werk zijn barmhartigheid en gerechtigheid de kernwoorden.

Binnen het diaconaat worden de taken verdeeld naar ieders kwaliteit en vermogen. Het zijn taken die samenhangen met de eredienst, uitvoering van diaconale steun in verschillende vormen en toerusting van de gemeente.

Eredienst
Diakenen zijn zichtbaar aanwezig in de eredienst. Daarmee wordt duidelijk dat de dienst aan God en de dienst aan de wereld met elkaar samenhangen. Dit komt o.a. tot uiting bij:

 • het uitzoeken van de bestemmingen voor collectes;
 • het klaar leggen van het voorbedenboek;
 • het zorgdragen voor de organisatie rond de avondmaalsvieringen;
 • de verzorging van de zondagse bloemen, vervoer naar de kerk, op de eerste zondag van de maand gemeenteleden kaarten laten ondertekenen voor zieken;
 • organisatie van het koffiedrinken.

Diaconale steun
Diakenen ondersteunen mensen of nemen maatregelen voor diegenen die hulp en/of zorg nodig hebben. Dit gebeurt o.a. door:

 • via de wijkteams contact te onderhouden met de wijkouderlingen en de contactpersonen van de wijken;
 • het organiseren van ouderenmiddagen en een maandelijkse bijbelkring in ‘Groenewoude’;
 • het deelnemen in het Noodfonds van de gemeente Woudenberg, waarin ook de Hervormde Gemeente en de R.K.-Parochie participeren;
 • contacten te onderhouden met de Stichting Ouderen Woudenberg, de Hulpdienst van de Voorhof en het Platform gehandicapten;
 • via de werelddiaken contact te onderhouden met de ZWO-groep (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking);
 • via de jeugddiaken contact te onderhouden met het jongerendiaconaat;
 • het deelnemen en mede organiseren van de Voedselbank.

Toerusting van de gemeente
Diaconaat is een zaak van de hele gemeente. Diakenen kunnen, om het diaconale bewustzijn van de gemeente te vergroten, diaconale onderwerpen publiceren of deze op de agenda plaatsen. Dat kan gaan over:

 • armoede, economie en sociale zekerheid;
 • zorg (in verband met ouderen, gehandicapten, verslaafden en andere kwetsbare groepen);
 • migratie- en vluchtelingenproblematiek;
 • geweld- en vredesvragen;
 • milieu en rentmeesterschap.

Financieel

Begroting 2019

Door de kerkenraad is de begroting voor 2019 vastgesteld. Er zijn geen grote afwijkingen ten opzicht van begroting 2018. De begroting is niet sluitend en vertoont een negatief saldo van € -3.355. Dat was ook het geval bij begroting 2018 en jaarrekening 2017. Dat komt, omdat het beleid er op gericht is, om de reserve(s) geleidelijk naar beneden te brengen. Elk jaar zal bij het afsluiten van de jaarrekening opnieuw worden bekeken of we dit beleid zullen voortzetten.

  begroting begroting rekening
  2019 2018 2017
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten uit rente en dividenden  €       145  €       450  €       262
Opbrengsten levend geld  €    7.500  €    6.700  €    6.234
Door te zenden collecten en giften  €  45.900  €  44.600  €  34.015
Totaal baten  €  53.545  €  51.750  €  40.511
       
Uitgaven en Kosten      
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €    3.700  €    2.650  €    3.531
Verplichtingen/bijdragen andere organen  €    1.400  €    1.390  €    1.288
Kosten beheer, administratie en archief  €       500  €         80  €        -87
Rentelasten/bankkosten  €       500  €       250  €       410
Diaconaal werk plaatselijk  €    4.200  €    2.805  €    2.178
Afdracht door te zenden collecten en giften  €  46.600  €  49.000  €  36.324
totaal lasten  €  56.900  €  56.175  €  43.644
       
Saldo baten - lasten  €   -3.355  €   -4.425  €   -3.133
       
incidentele baten en lasten  €            -  €            -  €            -
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Toev. Bestemmingsreserves/-fondsen  €            -  €   -2.000  €   -1.202
Onttr. Bestemmingsreserves/-fondsen  €            -  €    2.000  €    1.308
totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen  €            -  €            -  €       106
Resultaat  €   -3.355  €   -4.425  €   -3.027

De begroting is ook als PDF te downloaden

Jaarrekening 2018

De jaarrekening is door de kerkenraad vastgesteld. Het verschil tussen baten/lasten is over 2018 €8.408 negatief. Al enkele jaren is er meer uitgegeven dan er binnen komt. Dat komt, omdat het beleid er al enkele jaren op gericht is, om de reserve(s) geleidelijk naar beneden te brengen. Door boeking van een ontvangen legaat van €45.000, onder incidentele baten, is het resultaat over 2018 €36.976 positief. Elk jaar zal na het afsluiten van de jaarrekening opnieuw worden bekeken of we dit beleid zullen voortzetten en/of aanpassen aan nieuw beleid. Het ontvangen legaat zal hierbij worden meegenomen.
 

  Balansrekeningen rekening rekening
    2018 2017
  Activa    
1 Installaties en inventarissen  €              2  €             2
2 Financiele vaste activa  €        3.507  €       4.252
3 Beleggingen  €      25.677  €     25.677
4 Kortlopende vorderingen en overlopende activa  €           612  €          374
5 Geldmiddelen  €      70.955  €     44.321
  Totaal  €    100.753  €     74.626
       
  Passiva    
6 Eigen vermogen  €      92.345  €     55.369
7 Bestemmingsreserve en -fondsen  €        4.490  €       3.352
8 Crediteuren  €        3.918  €     15.905
  Totaal  €    100.753  €     74.626

 

  Totaal exploitatie  Begroting Rekening Rekening
    2018 2018 2017
  Opbrengsten en Baten      
81 Opbrengsten uit rente en dividenden  €           450  €           137  €           262
83 Opbrengsten levend geld  €        6.700  €        6.155  €        6.234
84 Door te zenden collecten en giften  €      44.600  €      55.128  €      34.015
  Totaal baten  €      51.750  €      61.420  €      40.511
         
  Uitgaven en Kosten      
44 Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €        2.650  €        4.043  €        3.531
45 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €        1.390  €        1.324  €        1.288
47 Kosten beheer, administratie en archief  €             80  €           397  €           87-
48 Rentelasten/bankkosten  €           250  €           388  €           410
50 Diaconaal werk plaatselijk  €        2.805  €        5.862  €        2.178
53 Afdrachten door te zenden collecten en giften  €      49.000  €      57.814  €      36.324
  Totaal lasten  €      56.175  €      69.828  €      43.644
         
  Saldo baten - lasten  €       4.425-  €       8.408-  €       3.133-
         
  Incidentele baten en lasten      
95 Incidentele baten en lasten  €               -  €      46.522  €               -
65 Incidentele lasten  €               -  €               -  €               -
  Totaal incidentele baten en lasten  €               -  €      46.522  €               -
         
  Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
90 Ontrekkingen bestemmingsreserves/-fondsen  €        2.000  €        1.096  €        1.308
60 Toevoegingen bestemmingsreserves/-fondsen  €       2.000-  €       2.234-  €       1.202-
  Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen  €               -  €       1.138-  €           106
         
  Resultaat  €       4.425-  €      36.976  €       3.027-

 De jaarrekening is ook als PDF te downloaden

Samenstelling en adressen Taakgroep Diaconaat

Functie Naam Adres   Tel.nr. E-mail
Voorzitter Gerry Thiescheffer Laagerfseweg 34  Woudenberg 06-23921193     voorzitter.diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Penningmeester Jan Holl Jacobshoeve-erf 3     Woudenberg 06-10126522 penningmeester.diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Secretaris Annelies van Ravenhorst De Maat 8b 3931 AR Woudenberg 06-18638369 diaconie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl