Beleidsplan De Voorhof

Pdf met het beleidsplan De Voorhof 2021 - 2025.

Waarom deze routegids?

Wat betekent kerk-zijn vandaag? Een eigentijdse en levende gemeente zijn van Jezus Christus. De Voorhof probeert daar op verschillende manieren gestalte aan te geven'.

Voorbeelden: we zien om naar elkaar (vooral de zieken zijn daar steeds blij mee), we leren met elkaar, we vieren met elkaar en we organiseren activiteiten voor en met jongeren maar evenzeer ook voor en met ouderen. We zijn actief met onze kringloopwinkel, waarvan de opbrengst voor een groot deel ook de wereld buiten Woudenberg ten goede komt. Uiteraard ondersteunen we ook mensen die het financieel moeilijk hebben. Veel gemeenteleden zijn bij dit alles betrokken. Het is ook fijn om te doen, hoor je vaak. Bovenstaande opsomming (die niet volledig is) maakt duidelijk dat kerk-zijn voor ons vooral een werkwoord is.

Voor zelfgenoegzaamheid is geen plaats. We blijven ons zelf vragen stellen: wat doen we nou eigenlijk? Is het genoeg? Zien we mensen over het hoofd? Moeten bepaalde activiteiten anders? Het gaat om het gemeente-zijn! Hoe willen wij dat samen in praktijk brengen? Daarom deze routegids.

Het woord routegids heeft de kerkenraad bedacht omdat 'beleidsplan' zo zakelijk klinkt. Het gaat er om, dat wij het samen eens zijn over de hoofdweg, die wij de komende jaren willen gaan. Het gaan van een weg achter Jezus aan is ook een bijbels beeld.

We willen het bovenstaande vertalen in een kerkelijk en maatschappelijk aandachtsveld.

Kerkelijk
De protestantse gemeente De Voorhof is een pluriforme gemeente, waarin mensen vanuit verschillende kerkelijke oorsprong en met verschillende geloofsopvattingen samen gemeente van Jezus Christus willen zijn. Het is en blijft van groot belang om in alle pluriformiteit die ons kenmerkt voor ons zelf en naar buiten toe inhoudelijk herkenbaar te zijn als een eigentijdse gemeente van Jezus Christus.

De protestantse gemeente De Voorhof wil er zijn voor mensen van alle leeftijden. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met de leeftijdsopbouw van de gemeente, zoals deze is weergegeven in de statistische analyse van september 2010. De ondervertegenwoordiging van de groep mensen tussen 20 en 30 jaar en de (toekomstige) oververtegenwoordiging in de leeftijdsgroepen boven 70 jaar zijn in het bijzonder punt van aandacht.

Maatschappelijk
De protestantse gemeente De Voorhof staat midden in de samenleving.
Deze samenleving wordt voor een deel bepaald door de tendens groepen uit te sluiten op grond van afkomst dan wel geloof. Wereldwijd spelen de zorg om economische en politieke verschillen en de zorg om klimaatverandering een belangrijke rol.
In deze samenleving is het van groot belang voor de Voorhof om in navolging van haar Heer Jezus Christus, alle nadruk te leggen op openheid, respect, recht en gerechtigheid. Aspecten als: Omzien naar de naast ongeacht afkomst of religie en zorg voor een duurzaam omgaan met de schepping spelen hierin een belangrijke rol.

Tot slot: deze routegids is een momentopname. Het is bedoeld als uitgangspunt voor een periode van vier jaar. Niet meer en niet minder. We willen hier en nu, in de situatie waarin we ons bevinden, werken aan ons gemeente-zijn.

Doelstelling
De Voorhof wil zich verder ontwikkelen als een open en uitnodigende gemeente, in navolging van Jezus Christus wil zij omzien-naar-elkaar in praktijk brengen. Zij wil haar betrokkenheid niet slechts dichtbij laten blijken, maar ook bij mensen wereldwijd, die getroffen worden door natuurrampen, armoede en of onrecht - waardoor hun menswaardigheid in het geding komt. De zorg voor een in alle opzichten duurzame samenleving ziet de gemeente als haar opdracht, voortkomend uit het geloof in haar Schepper en Verlosser.

Aandachtspunten

 1. Een open gemeente veronderstelt naar binnen toe dat onderscheiden geloofsvisies in onze gemeente onderling respecteren. We zoeken nadrukkelijk naar een voortgaand gesprek hierover. Aandacht moet er eveneens zijn voor de vragen die voortkomen uit de verschillende leeftijdsgroepen. Van belang is hierbij rekening te houden met de leeftijdsopbouw zoals deze blijkt uit de statistische gegevens van september 2010: Een (licht) groeiende groep ouderen en een kleiner wordende groep jonge kinderen. De leeftijdsgroep rond de 30 jaar is ondervertegenwoordigd.
 2. De Voorhof is zich ervan bewust dat een gemeente van Jezus Christus per definitie ook over haar eigen grenzen heen kijkt. We zijn kerk in de wereld. We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om hieraan gestalte te geven. Het begrip duurzaamheid in de meest brede zin speelt hierin een rol.
 3. De Voorhof wil met nadruk een uitnodigende gemeente zijn. De vraag of en hoe we toegankelijk zijn als gemeente in wat we zeggen en doen blijft een aandachtspunt.

Toetsingscriteria:
Evenals voorgaande jaren zullen we ons spreken en doen steeds toetsen aan de volgende vragen:
Dient het God?
Dient het de wereld?
Dient het de gemeente?

BIJ DE AANDACHTSPUNTEN

 1. Open gemeente-zijn, positief omgaan met de pluriformiteit.
  De Voorhof kent veel onderscheiden geloofsbelevingen. Als kerkelijke gemeente is ze, in tegenstelling tot andere organisaties, een 'club' met leden tussen de 0 en de 120. Niet elk lid is op vergelijkbare wijze gevormd in zijn of haar leven. We vragen van elkaar respect / begrip voor de ander in zijn of haar specifieke levensfase. Onderlinge ontmoeting en gesprek zijn van groot belang.
 2. We zijn kerk in de wereld.
  Er is vanuit de Voorhof aandacht voor de wereld. In het verleden zijn eer intensieve contacten geweest met de kerk van Magdeburg en door ZWO geïnitieerde contacten met Moldavië, en Indonesië. Dergelijke contacten zijn van belang voor ons als gemeente. Dichterbij is er (enig) contact met de Catharinaparochie en de Oude Kerk van Woudenberg. Samen met andere kerken, dichtbijen verder af, houden we als gemeente een open oog voor ontwikkelingen in de samenleving en de wereld die haaks staan op de verwachting van het Rijk Gods. Ook is er oog voor de zorgen rondom klimaat en milieu. De werkgroep duurzaamheid kan hierin een belangrijke rol spelen.
 3. Een uitnodigende gemeente zijn.
  De Voorhof kan gezien worden als een prachtig bos dat bestaat uit zeer verschillende bomen. In dat bos is er geen plaats voor bomen die andere bomen verdrukken of alle licht ontnemen. Behoudens die voorwaarde is er geen grens aan de uitdijing van het bos. Een ieder die met ons van harte gemeente van Jezus Christus wil zijn, is van harte welkom. Daarom willen we als gemeente uitnodigend zijn en laagdrempelig. Zie ook aandachtspunt 1.

Oecumene
Het zoeken naar contacten met andere kerken is een voortdurend uitgangspunt voor de hele kerkenraad. Het betreft dan allereerst die kerken waarmee De Voorhof verbonden is (geweest). Concreet de Grote Kerk en de Catharinaparochie. Zonodig wordt er ook gezocht naar contacten met andere kerkgenootschappen binnen onze leefwereld. Hier is bijvoorbeeld te denken aan contacten met de Iraaks-Christelijke gemeenschap in Woudenberg.