Profielschets

1. Profielschets predikant

Vacature:

De vacature omvat 1 FTE voor een academisch opgeleide predikant met minimaal 4 jaar ervaring als gemeentepredikant.

Kerntaken/ Persoonlijkheid/ Specifieke aandachtsvelden:

Iemand die:

 • in staat is de Bijbelse verhalen te duiden vanuit de actualiteit;
 • in eenvoudige en heldere bewoordingen zijn boodschap op boeiende wijze brengt;
 • over capaciteiten beschikt om mensen aan te spreken en te betrekken bij de kerkelijke gemeente;
 • iemand die gemeenteleden voorgaat en aanvuurt inzake de ontwikkeling van persoonlijk geloof;
 • expliciete aandacht heeft voor jongeren en de middengroep;
 • theologische verdieping zoekt, die ook jongeren aanspreekt;
 • gebruik maakt van sociale media als communicatie middel binnen en buiten de gemeente;
 • ondersteuning kan bieden bij geloofsopvoeding in deze tijd;
 • vanuit maatschappelijk betrokkenheid de actualiteit kan duiden; Besef heeft van de betekenis van een kerkgemeenschap binnen een participatiemaatschappij;
 • gemeenteleden kan laten focussen op de ander en de nood in de wereld;
 • interesse heeft in moderne vormen van kerkzijn en vernieuwing van vormen kan en wil stimuleren, maar wel de balans weet te bewaren tussen traditie en die moderne vormen;
 • zoekt naar een vorm van vernieuwend pastoraat waarbij alle gemeenteleden aandacht krijgen.

Wij zoeken een predikant die:

 • niet aarzelt om zijn mening te geven;
 • toegankelijk en gemakkelijk is in de sociale omgang met echte interesse in mensen;
 • een open en warme persoonlijkheid is, met een vriendelijke uitstraling;
 • initiatiefrijk is;
 • helicopterview heeft, kan opstarten, verbinden, loslaten en focussen op wat werkt;
 • jong van hart en geest is.

Huisvesting:

Als predikant kunt u de beschikking krijgen over een pastorie, gevestigd op de Willem de Zwijgerlaan 25 in Woudenberg. Het betreft een ruime, geschakelde, eengezinswoning op een hoek van een mooie rustige laan.

2. Het dorp Woudenberg

De gemeente Woudenberg ligt centraal in Nederland, tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Het landschap rondom Woudenberg bestaat overwegend uit bos, overgaand in weilanden en afgewisseld door houtwallen en verspreid liggende boerderijen

Het recreatiegebied Henschotermeer, een voormalige zandafgraving, is in de regio bekend bij zonnebaders en wandelaars. Het Valleikanaal loopt dwars door de gemeente en de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei komen er samen.

Op 1 januari 2016 bedroeg het aantal inwoners 12.606. De belangrijkste bestaansbronnen in Woudenberg zijn handel, zorg, zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid. Daarnaast zijn transport en logistiek, landbouw en nijverheid belangrijke sectoren. In Woudenberg zijn +/- 1.700 bedrijven.

Woudenberg beschikt over winkels, restaurants en cafés. Voor een groter en gevarieerder aanbod, theater en bioscoop, gaat men naar Amersfoort, Ede, Veenendaal en Zeist.

Het aantal basisscholen in Woudenberg bedraagt 5. Ook is er in Woudenberg voldoende kinderopvang en een peuterspeelzaal aanwezig. Voor vervolgonderwijs gaat men meestal naar Amersfoort.

Woudenberg kent een omvangrijk verenigingsleven. Er zijn veel sportclubs aanwezig, waaronder voetbal, korfbal, volleybal, tennis, schaatsen, tafeltennis, turnen en steppen. Daarnaast kent Woudenberg organisaties op allerlei gebied zoals bijvoorbeeld een muziekvereniging, toneelvereniging, fotokring, een bibliotheek, Amnestygroep en het Cultuurhuis.

De gemeenteraad van Woudenberg telt 15 raadsleden verdeeld over 6 fracties (Gemeente Belangen 6, SGP 3, CDA 2, Christen Unie 2, PvdA 1 en VVD 1. Het college van B&W wordt gevormd door Gemeente Belangen en CDA.

3. Het Kerkgebouw

Het huidige kerkgebouw is in 2016 40 jaar in gebruik. De kerkzaal telt 380 zitplaatsen met nog uitbreidingsmogelijkheid in de hal.

De bouw van ‘De Voorhof’ vormde destijds de aanzet tot samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk van Woudenberg en de Hervormde Gemeente ‘Salem’.

De soos en de ontvangstruimte zijn in 2015 gemoderniseerd, onder meer met een nieuwe entree. In 2016 is er een BeamTeam opgericht en een nieuwe installatie in gebruik genomen, die het mogelijk maakt om beeld en geluid uit te zenden via internet.

Het kerkgebouw is inmiddels voorzien van zonnepalen goed voor 12.000 kWh per jaar, 70% van de eigen behoefte.

4. De kerkelijke gemeente

4.1 Algemeen

In Woudenberg was vanaf de Reformatie één grote Hervormde kerk met een midden-orthodoxie signatuur in het centrum van het dorp. Vanaf de oorlog kreeg die kerk een zeer sterke Bonds-signatuur. Ook de tweede predikant moest een “bonder” zijn. Na herhaaldelijke en tevergeefse verzoeken om een minder “zware” predikant heeft een groep zich afgescheiden. En ontstond op 1 maart 1967 een Hervormde Wijkgemeente in oprichting.

In diezelfde tijd was er in Woudenberg een kleine Gereformeerde gemeenschap zonder een eigen kerk. Zij kerkten in Scherpenzeel (nabuur dorp op 5 km afstand).

Toen deze groep groter werd, besloten de Gereformeerden in 1968 om in Woudenberg een eigen kerk te stichten. Beide groepen (toen nog helemaal los van elkaar) gingen kerken in het Verenigingsgebouw. De ene groep op zondag om 09.00 uur; de andere om 10.30 uur. En om de 4 maanden werd er gewisseld.

Na verloop van tijd kwam er een bouwcommissie. Om voornamelijk financiële redenen wilde men wel samen een kerk bouwen. In 1976 was de opening van De Voorhof.

Langzaamaan kwam er meer samenwerking tussen de twee kerken en dat leidde tot een federatie in 1996. Hierna ging het snel en een steeds betere samenwerking was op alle fronten merkbaar. De fusie kwam in 2004 tot stand en dit resulteerde in de Protestantse Gemeente ‘De Voorhof’ Woudenberg en sinds 27 september 2005 binnen de structuur van de Protestantse Kerken in Nederland.

Nu weet bijna niemand meer wie er vroeger nog gereformeerd was of hervormd.

Per april 2016 bedroeg het aantal leden van de Voorhofgemeente 1570 personen, verdeeld in ongeveer 785 Pastorale Eenheden (PE).

Aantal belijdende leden 705
Aantal doopleden 811
Aantal leden register verbondenen 54
Totaal aantal leden 1570

4.2 Wie zijn wij en wat willen wij zijn:

Wie zijn we:

De Protestantse Gemeente De Voorhof is een levendige en kleurrijke geloofsgemeenschap. Actief op een gezamenlijke trektocht en verwachtingsvol naar de toekomst, omdat we geloven dat God groter is dan we kunnen bedenken. Naast de “traditionele” diensten worden ook bijzondere diensten georganiseerd, zoals Hof van Heden, De V-factor, Preek van de Leek, vredes- en oecumenische diensten samen met de Catharina Parochie uit Woudenberg, leerdiensten, zangdiensten etc. Wekelijks op zondag houden wij dienst in De Voorhof aan de Nico Bergsteijnweg 139 in Woudenberg. Ook door de week zijn er allerlei activiteiten. Voor het aanbod van lezingen, workshops, filmavonden etc., zie onze agenda op de website: https://www.pkndevoorhof.nl

Wij zijn een kindvriendelijke gemeente. De kinderen krijgen veel aandacht in bijzondere diensten, zoals de overstapviering bij het verlaten van de basisschool, maar ook bij het avondmaal zijn ze welkom. De kerk wordt goed bezocht met gemiddeld 300 kerkgangers per week. Er is een zeer grote groep van meelevende en actieve vrijwilligers (ca. 400) waarvoor elk jaar een aparte avond wordt georganiseerd. De vrijwilligers zetten zich naast de reguliere kerkelijke activiteiten onder meer in voor:

 • het beheer van het kerkgebouw, inclusief gastheer/gastvrouw;
 • de kringloopwinkel;
 • Amnesty International;
 • oud papier;
 • het verjaardagfonds;
 • de rommelmarkt;
 • Feest van de Geest, samen met gemeentes op de Utrechtse Heuvelrug;
 • Het filosofisch café;
 • een oecumenische solidariteitsmaaltijd;
 • de kerstkuier, samen met de burgerlijke gemeente en andere kerken.

Wat willen we zijn:

In het najaar van 2014 heeft de kerkenraad opnieuw nagedacht over de vraag wat voor een gemeente de Protestantse Gemeente De Voorhof Woudenberg wil zijn. Op basis daarvan is een visioen of droom ontstaan: de droom die we hebben voor onze gemeente is als volgt:

Aangespoord door de Geest van God zoeken wij als gemeenschap van gelovigen de
verwerkelijking van de liefde van Christus en verwachten wij de komst van de Gods rijk

We worden als gemeente in beweging gebracht door de Geest van God. Zij is de adem van onze gemeente. Hoe verschillend we ook zijn, toch vormen we een gemeenschap van mensen die in God geloven. We willen als gemeenschap de liefde van Christus in praktijk brengen, naar elkaar toe en naar de mensen om ons heen. Dat is niet altijd datgene wat bij ons zelf als eerste opkomt, maar een voortdurend zoeken naar de weg die Jezus Christus zelf ons voorging. Wij zien ernaar uit dat die liefde van Christus, meer en meer, zelfs definitief, gestalte krijgt in deze wereld: de komst van Gods rijk.

Praktisch betekent dit:

Wij willen vanuit een gastvrij huis in de alledaagse werkelijkheid omzien naar elkaar,
naar de ander en naar de nood in de wereld

Een gastvrij huis: Het kerkgebouw van De Voorhof speelt een belangrijke rol. Zoals de tabernakel voor het volk Israël een plek was waar God onder de mensen was, zo is het gebouw ook een plek in Woudenberg van ontmoeting met God. We komen bij elkaar als gemeente van Jezus Christus rond de Bijbelse woorden. In de ontmoeting met God en elkaar vinden we plaats voor ons verdriet en onze blijdschap, voor onze vragen en onze antwoorden. We zien om naar elkaar. Zie voor meer informatie het vastgestelde beleidsplan via: https://www.pkndevoorhof.nl/sites/default/files/openbaar/Algemeen/Beleid...

Onze gemeente is georganiseerd in taakgroepen. Vanuit iedere taakgroep is er ook een verbinding met de kerkenraad.

 1. Taakgroep CvK/College van Kerkrentmeesters
  Naast de algemene facilitaire zaken is de Kerkbalans een zeer belangrijk item. Dankzij een zeer intensieve campagne is Kerkbalans 2016 succesvol uitgevoerd.
 2. Taakgroep ZWO
  Jaarlijks een thema vanaf Pasen tot en met Pinksteren met zeer veel activiteiten ter ondersteuning van het jaardoel door een zeer actieve groep.
 3. Taakgroep Diaconaat
  Naast de reguliere diaconale taken is de Diaconie actief bezig met de Voedselbank en onderdeel van het Schuldhulpmaatjes project in de regio.
 4. Taakgroep Eredienst
  Zorgdragen voor variatie in kunst, muziek en gedichten die een bijdrage leveren aan de dienst; bijdragen aan kennis en educatie van de liturgie (alle leeftijden); Organiseren van vieringen voor diverse doelgroepen en kruispunten in het leven.
 5. Taakgroep Verdieping en Ontmoeting
  Aan het begin van het kerkelijk jaar wordt een activiteitenboekje uitgegeven samen met de Rooms Katholieke Kerk met een jaarthema met zeer uiteenlopende activiteiten in en rondom Woudenberg, deels zelf georganiseerd zoals een filosofisch café, generatietafel en een stapeldiner.
 6. Taakgroep Pastoraat
  De taakgroep draagt bij aan een klimaat waarin we in de gemeente open zijn over ons geloof en openstaan voor de ander door geloofsgesprekken aan te gaan. Dat vraagt ook om pastoraat met respect voor de (geloofs-)context van gemeenteleden en anderen. Er worden groothuisbezoeken georganiseerd.
 7. Taakgroep JOP
  Actief op alle fronten en leeftijden van 0 tot en met 21 jaar.

aantrekkelijk jeugdwerk
(Klik voor vergroting)

4.3 De Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 28 leden, de verdeling is als volgt:

2 predikanten, waarvan 1 vacant (samen 1,8 FTE)
3 ouderling-kerkrentmeester, waarvan 1 vacant
6 ouderling Pastoraat, puls 1 vacant
2 jeugdouderling (1 FTE)
2 ouderling V&O (1 FTE)
1 ouderling Eredienst
11 diakenen, waarvan 2 met een bijzondere opdracht (ZWO en Jeugd)
1 ouderling preses
1 ouderling scriba
1 notulist (geen kerkenraadslid)

4.4 Kerkdiensten

Diensten op zondag

Ochtend: 10.00 uur
Avond: 18.30 uur

De avonddiensten zijn op de 2e en 4e zondag van de maand;
2e zondagavond is een traditionele liturgie en de 4e zondagavond is experimenteel (Hof van Heden). Kenmerken van deze Hof-van-Heden-diensten zijn dat ze thematisch worden opgezet, laagdrempelig en toegankelijk zijn voor een breed publiek van jong en ouder (missionair), experimenteel en creatief. In de zomermaanden zijn er geen avonddiensten.
Eenmaal in de maand is er een doventolk aanwezig tijdens de ochtenddienst. Tijdens de diensten wordt gebruik gemaakt van het Liedboek, ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ en de NBV Bijbel.

Speciale diensten

Kerstnacht, Oudejaarsavond, de diensten en vespers in de stille week, Hemelvaartsdag, de dienst op de vredeszondag, bid- en dankdag voor gewas en arbeid, gebedsdienst voor de eenheid van de kerken en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Evenals een overstapviering, schoolkerkdiensten (2x) en oecumenische diensten.

Heilig Avondmaal

Het avondmaal wordt één keer per twee maanden gevierd in lopende vorm in de dienst van 10.00 uur. Tevens om 15.30 uur in “zittende” vorm in de serre van zorgcentrum Groenewoude. Laatstgenoemde wordt goed bezocht door eigen gemeenteleden, maar ook door ouderen buiten onze gemeente.
Het avondmaal is open voor ieder, die zich genodigd voelt. Immers, het samen delen van het brood en de beker is deelnemen aan (deel worden van) het belijden van de kerk. Een feest waarvan niemand kan worden uitgesloten.

Kindernevendienst

Het uitgangspunt van de kindernevendienst is dat kinderen er in de gemeente bij horen, ook in de kerkdienst.

De kindernevendienst heeft ten doel:

 • kinderen op hun niveau de boodschap van de kerkdienst te laten beleven;
 • integratie te bevorderen tussen volwassenen en kinderen binnen de kerkdienst.

De kinderen worden verdeeld in twee leeftijdsgroepen, die gebaseerd zijn op de groepsindeling van de basisschool:

 • Groep 1 t/m 4
 • Groep 5 t/m 8

In de morgendienst van 10.00 uur is er kindernevendienst voor alle groepen. De kinderen gaan na of vlak voor het ‘gebed bij de opening van de Schrift’ naar hun eigen ruimte. In de kindernevendienst wordt het Bijbelverhaal van die zondag verteld. Met behulp van een gesprek, een kleurplaat, een spel of een knutselwerkje wordt het Bijbelverhaal verduidelijkt. De kindernevendienst heeft een eigen collecte. Tijdens het naspel van het lied na de preek komen de kinderen terug in de kerk. De kindernevendienst is ook actief met projecten tijdens het kerkelijk jaar. Zo wordt er extra aandacht besteedt aan o.a. advent, de 40-dagentijd, Palmpasen etc. In de afgelopen jaren zijn er rond Kerstmis kerstnachtdiensten en kerstkuiers georganiseerd.

Tienerdienst

Elke tweede zondag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) wordt er een tienerdienst gehouden voor jongeren van 12 t/m 17 jaar. De dienst wordt gehouden onder kerktijd. Er wordt gestart in de kerkdienst en na “bemoediging en groet” gaan de tieners naar de soosruimte van De Voorhof. Daar vervolgt de begeleiding met de tieners de kerkdienst op een voor hen aansprekende manier. Tienerdiensten zijn diensten met muziek, eigentijdse liederen, groepsgesprekken en discussie. En natuurlijk wordt er gebeden, is er een Bijbellezing, een collecte en krijgen de tieners een zegenwens mee naar huis.

De Zondagsbrief

Voorafgaand aan iedere zondagse kerkdienst wordt een Zondagsbrief uitgereikt. Daarin staan de voor die dag en de daaropvolgende week de meest actuele mededelingen zoals: bijzonderheden over de kerkdiensten, bezorgadressen voor de bloemen, collectedoelen, alsmede “lief en leed” (geboorte, overlijden, ziekenhuisopname, huwelijk). De zondagsbrief is ook te vinden op de website.

5. Relatie binnen de provincie Utrecht

De Protestantse Gemeente De Voorhof behoort tot de Classis Doorn.

6. Activiteiten Protestantse Gemeente De Voorhof

Medio 2016 is het beleidsplan gereedgekomen voor de jaren 2016-2020. In het beleidsplan worden alle taakgroepen genoemd die actief zijn binnen De Voorhof. Wij verwijzen dan ook graag naar het beleidsplan dat ook als bijlage is toegevoegd aan deze profielschets. Tevens wordt er veel informatie en een agenda vermeld op onze website: www.pkndevoorhof.nl

De Schakel

De Schakel is een modern informatieblad en wil een schakel zijn tussen de gemeenteleden en hun kerkgemeenschap. Er wordt informatie in gegeven over onder meer: kerkdiensten, de kerkenraad, het pastorale en diaconale werk, ZWO, jeugdwerk en zaken van financiële aard. Er is ook ruimte voor achtergrondinformatie en voor stof om eens rustig over na te denken. De Schakel verschijnt 11 keer per jaar. In juli en augustus verschijnt één nummer.

De Informatiegids

Elke 2 jaar wordt er een informatiegids gemaakt met alle informatie over de kerkenraad, de taakgroepen en het netwerk van De Voorhof. Deze Informatiegids wordt aan alle gemeenteleden verzonden.

Het Personenboek

Door grote inzet van een aantal vrijwilligers, is in 2015 een personenboek verschenen met foto’s en persoonlijke informatie van gemeenteleden. Het Personenboek is een gewild ‘artikel’ gebleken in de gemeente om elkaar beter te leren kennen en te vinden. Wij verstrekken u graag een exemplaar.