Kerkdiensten

Zondag 3 december 2023

 • 1e advent (Levavi)
 • 09.30 uur, ds. Marten Jan Kooistra, Familiedienst (in Catharinakerk)
 • 19.00 uur, ds. Marten Jan Kooistra + RK-voorganger, Adventszangdienst

Zondag 10 december 2023

 • 2e advent (Populus Sion)
 • 09.30 uur, ds. Marten Jan Kooistra, Bevestigingsdienst

Zondag 17 december 2023

 • 3e advent (Gaudete)
 • 09.30 uur, ds. Pieter Koekkoek, Avondmaal
 • 15.30 uur, ds. Pieter Koekkoek, Avondmaal Groenewoude

Zondag 24 december 2023

 • 4e advent (Rorate)
 • 09.30 uur, ds. Marten Jan Kooistra, (in Catharinakerk)

Maandag 25 december 2023

 • Eerste Kerstdag
 • 09.30 uur, ds. Pieter Koekkoek + ds. Marten Jan Kooistra, (in Catharinakerk)

Zondag 31 december 2023

 • Oudjaar
 • 09.30 uur, ds. Pieter Koekkoek, (in Catharinakerk)

Zondag 7 januari 2024

 • Nieuwjaarsontmoeting
 • 10.00 uur, ds. Pieter Koekkoek, Familiedienst (in Catharinakerk)

Zondag 14 januari 2024

 • Jubileumdienst
 • 10.00 uur, ds. Marten Jan Kooistra, (vanaf nu weer in De Voorhof)

Zondag 21 januari 2024

 • Gebed van de Eenheid
 • 10.00 uur, ds. Marten Jan Kooistra + RK-voorganger, Oecumenische dienst
 • 16.00 uur, ds. Marten Jan Kooistra, Krabbeldienst

Zondag 28 januari 2024

 • 10.00 uur, ds. Pieter Koekkoek

Zondag 4 februari 2024

 • Werelddiakonaat
 • 10.00 uur, ds. Pieter Koekkoek

Zondag 11 februari 2024

 • Avondmaal
 • 10.00 uur, ds. Marten Jan Kooistra
 • 15.30 uur, ds. Marten Jan Kooistra, Avondmaal Groenewoude

Zondag 18 februari 2024

 • 1e zondag veertigdagentijd
 • 10.00 uur, ds. Roel van Riezen

Zondag 25 februari 2024

 • 2e zondag veertigdagentijd
 • 10.00 uur, ds. Franc de Ronde

Zondag 3 maart 2024

 • 3e zondag veertigdagentijd
 • 10.00 uur, ds. Marten Jan Kooistra, Familiedienst